banner-image

Naturalna razmena kukuruza za tovnu junad preko Robnih rezervi

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

U naturalnoj razmeni mogu da učestvuju registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Takođe i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 15,30 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Paritet je utvrđen na osnovu kretanja cena na Produktnoj berzi u Novom Sadu za merkantilni kukuruz prirodno suv rod 2018 – 16,72 din/kg, a za tovnu junad – 255,87 din/kg, period od 20.05.-24.05.2019.godine na Informacionom sistemu „Info Tim“, Novi Sad, cene su sa porezom na dodatu vrednost.

Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junad treba da je prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna. Sadržaj stranih primesa može da bude maksimalno 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 milimetara.

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene je: Tovna junad koja će biti predmet razmene mora odgovarati Pravilniku o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 (pet) grla/komada, a maksimalno 30 (trideset) grla/komada.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 100.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke tovne junadi je do 9 (devet) meseci od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza, na paritetu utovareno u vozilo primarnog proizvođača, u proizvodnom objektu-farmi.

Sredstva obezbeđenja isporuke tovne junadi su: dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu primarnog proizvođača u visini vrednosti ugovora, ili bankarska garancija (pravna lica), i pet (5) blanko potpisanih registrovanih menica za pravna lica.

Ukoliko Direkcija ne preuzme tovnu junad u utvrđenim rokovima, primarni proizvođač će sa Direkcijom zaključiti ugovor o skladištenju, čuvanju i zanavljanju tovne junadi.

Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Zahtevi proizvođača sa kojima je Direkcija u sporu, proizvođači koji su u blokadi tokom 2019.godine, koji imaju ne izmirene obaveze prema Direkciji, imaju finansijski dug prema Direkciji, nisu dostavili sredstva obezbeđenja po različitim ugovornim obavezama prema Direkciji, kao i zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prednost prilikom izbora imaće proizvođači sa većim stočnim fondom i proizvođači koji se pisanom izjavom obavežu da će po isteku proizvodnog ciklusa potpišu ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavljanju tovne junadi.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13.06.2019. godine, do 12 časova.

Otvaranje ponuda će se obaviti 13.06.2019. godine u 12:30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu.

Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.
Detaljnije informacije o naturalnoj razmeni i potrebnoj dokumentaciji mogu se pročitati na web stranici Republičkih robnih rezervi.