banner-image

Podsticaji za zasade voća, loze i grožđa skočili na 15 miliona

Do 31. avgusta podnose se zahtevi za podsticaje za višegodišnje zasade voća, vinove loze i hmelja. Subvencije su povećane tako da maksimalni iznos podsticaja po korisniku umesto 5.000.000 dinara sada  iznosi 15.000.000 dinara.

Izmenama pravilnika utvrđeno je da subvencija za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja iznosi 10.000.000 dinara umesto 3.500.000, koliko je bilo do sada.

Za nabavku naslona, odnosno kolja dobijaće se 3.300.000 dinara, umesto 1.000.000.

Povećani su i podsticaji za pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica na bankovima – umesto 400.000 dinara, sada su 1.500.000 dinara.

Za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta iz agrarnog budžeta davaće se 200.000 dinara, a do sada je bilo 100.000 dinara.

Ukoliko  se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Ukoliko  se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 metara, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada  ima:

  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • preduzetnik
  • pravno lice, i to:  privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

  • 0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;
  • 0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Korisnik ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uz zahtev se, između ostalog,  prilažu računi za kupljene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno računi za za pripremu ili analizu zemljišta, nabavku naslona, odnosno kolja, a kada je o nabavci naslona reč, dolazi u obzir i predračun.

Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja do 31. avgusta, a za proizvodne zasade jagoda podignute trećem kvartalu tekuće godine do 30. septembra.

Ovde možete preuzeti pravilnike i obrazac zahteva:

Правилник-о-подстицајима-за-подизање-вишегодишњих-засада

Измена-и-допуна-правилника-за-подстицаје-подизању-вишегодишњих-засада

Захтев-за-подстицаје-за-вишегодишње-засаде