banner-image

Vinarima za preradu grožđa do million evra, za vinograde do 700.000

Prošlog meseca prihvaćene su izmene IPARD programa pa bi predstojeći javni pozivi trebalo da uključe i vino i grožđe kao dozvoljene proizvode i investicije. U toku je izrada pravilnika koji će osim sektora voće, povrće, meso, mleko, ostali usevi (žitarice, uljarice, industrijsko bilje), obuhvatiti i sektore vino, to jest grožđe, kao i jaja.

To bi moglo da znači da će u prvom sledećem javnom pozivu iz Mere 1 (investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava) koji se očekuje u julu, biti dodat sektor vina i grožđa – investicije su:

 • podizanje novih, restruktuiranje i konverzija postojećih zasada vinove loze,
 • kupovina traktora do 100kw, mašina za zaštitu bilja, rezidbu, berbu…,
 • protivgradna zaštita (uključujući računarsku opremu)…

Pravo da konkurišu imaju gazdinstva upisana u Vinogradarski registar, sa minimum 2 hektara i maksimum 100 hektara vinograda na kraju investicije. 

Na javnom pozivu u okviru Mere 1 minimalni iznos IPARD podrške za vinogradarstvo je 5.000 evra, a maksimalnii 700.000 evra.

Takođe, prerada grožđa biće moguća u Meri 3, a to se očekuje u avgustu ili septembru. Mogu da konkurišu preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

Uslov je da je gazdinstvo koje je u sklopu preduzeća upisano u Vinogradarski registar, da su maksimalni kapaciteti godišnje proizvodnje vina 20.000 do 1.000.000 litara na kraju investicije.

Prihvatljive investicije su:

 • izgradnja i opremanje pogona za preradu grožđa, skladištenje vina,
 • izgradnja i opremanje prostorija za degustaciju,
 • nabavka opreme, uređaja, sudova za proizvodnju…

Na javnom pozivu iz Mere 3 minimalni iznos za preradu grožđa biće 10.000 evra, a maksimalni 1.000.000 evra.

Nacionalni podsticaji za vinogradarstvo

U maju je Ministarstvo poljoprivrede donelo izmene pravilnika kojim se definišu subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

 • podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;
 • pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada  ima:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • preduzetnik
 • pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Fizičko lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje

poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar);

2) u Registru ima prijavljene površine na kojima su podignuti proizvodni zasadi pod odgovarajućim kulturama (odgovarajuća voćna vrsta iz grupe VI – voće i grožđe za koju podnosi zahtev)

3) je upisano u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, kada podnosi zahtev za podsticaje za proizvodne zasade vinove loze.

Uslovi za preduzetnike i pravna lica:

1) da su upisani u Registar;

2) u Registru imaju prijavljene odgovarajuće kulture u skladu sa šifarnikom;

3) je registrovano u Registar privrednih subjekata.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;

0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Do 31. avgusta podnose se zahtevi za podsticaje za zasade vinove loze.

Izmenama pravilnika utvrđeno je da subvencija za nabavku sadnica  vinove loze iznosi 10.000.000 dinara umesto 3.500.000, koliko je bilo do sada.

Za nabavku naslona, odnosno kolja dobijaće se 3.300.000 dinara, umesto 1.000.000.

Povećani su i podsticaji za pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju – umesto 400.000 dinara, sada su 1.500.000 dinara.

Za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta iz agrarnog budžeta davaće se 200.000 dinara, a do sada je bilo 100.000 dinara.

Ukoliko  se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 metara, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Uz zahtev se, između ostalog,  prilažu računi za kupljene sadnice vinove loze, odnosno računi za za pripremu ili analizu zemljišta, nabavku naslona, odnosno kolja, a kada je o nabavci naslona reč, dolazi u obzir i predračun.

Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja do 31. avgusta, a za proizvodne zasade jagoda podignute trećem kvartalu tekuće godine do 30. septembra.

Uslovi za pravo na podsticaje:

Da bi seostvarilo pravo na podsticaje neophodno je zadovoljiti uslove koji se tiču  vremena podizanja zasada, zemljišta, površine proizvodnog zasada, sortne i zdravstvene ispravnosti sadnica,  sorte vinove loze, i to da su preporučene (osnovne rejonirane sorte), odnosno dozvoljene (dopunske rejonirane sorte) za gajenje u datom vinogorju gde je podignut proizvodni zasad, a za interspecijes hibride da su preporučene (osnovne rejonirane sorte), odnosno dozvoljene (dopunske rejonirane sorte) za gajenje u datom vinogradarskom regionu gde je podignut proizvodni zasad.

Uslovi u pogledu vremena podizanja zasada

Pravo na podsticaje ostvaruju se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:

1) u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine;

2) u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.

Proizvodni zasad vinove loze mora da bude podignut u vinogorju, odnosno za interspecijes hibride u vinogradarskom rejonu i ne može da bude podignut u depresijama, močvarnim predelima, dolinama reka i sličnim lokalitetima nepovoljnim za gajenje vinove loze, a zasad sa vinskim sortama mora da bude namenjen proizvodnji grožđa za proizvodnju kvalitetnog vina sa geografskim poreklom, odnosno regionalnog vina za interspecijes hibride.

(Agrosmart)

Правилник-о-подстицајима-за-подизање-вишегодишњих-засада

Измена-и-допуна-правилника-за-подстицаје-подизању-вишегодишњих-засада