banner-image

EU komisija: U Srbiji se slabo poštuje dobrobit životinja

U izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu, Evropska komisija konstatuje da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak” u oblasti dobrobiti životinja.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja, “ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, njeni administrativni kapaciteti su dodatno pogoršani i prete da dostignu kritične nivoe”. Pored toga konstatuje se da je neophodno primenjivati zakon, a naročito kada je u pitanju dobrobit životinja pri klanju, kaže se u saopštenju organizacije za poštovanje i brigu o životinjama ORCA.

Zakon o dobrobiti životinja propisuje da se životinje pre klanja moraju omamiti na način kojim se prouzrokuje trenutni gubitak svesti životinje, kao i da se obrada zaklanih životinja ne može nastaviti ako iskrvarenje životinje nije u potpunosti završeno.

Stanje u klanicama zabrinjavajuće iz više razloga:

  • Preko 70% životinja se kolje odmah po prispeću u klanicu
  • Omamljivanje goveda se u preko 50% slučajeva sprovodi upotrebom čekića
  • Omamljivanje strujom kod svinja sprovodi se nestručno i usled brzine dolazi do toga da mnoge životinje odu na klanje bez omamljivanja
  • Radnici su skoro uvek veoma nasilni prema životinjama tokom istovara i utovara u kamion, uz korišenje metalnih šipki i štapova za udaranje, lomljenje repova kod bikova, vuča svinja za uši i slično
  • Veterinarski inspektori u preko 60% slučajeva nisu prisutni na liniji klanja

Neke od preporuka ORCA:

  • Obezbediti lice koje je odgovorno za dobrobit životinja na klanici
  • Vršiti rotaciju radnika na liniji klanja kako bi se izbeglo rutinsko obavljanje posla koje dovodi do patnje životinja (naročito kada je u pitanju omamljivanje životinja)
  • Podizanje fizičkih barijera između životinje koje čekaju da budu zaklane i onih koje su već zaklane

Sredinom juna u Briselu je održan peti sastanak Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji na kojem su razmatrani načini efikasnije primene propisa u oblasti dobrobiti životinja u Evropskoj uniji. ORCA, članica je Platforme od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana.