banner-image

Novi Sad daje 10 milona dinara za rad poljoprivrednih udruženja

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara namenjena su poboljšanju uslova rada ovih udruženja.

Udruženjima eće biti odobreno do 100 odsto od ukupno potrraživanih sredstava na osnovu priloženih predračuna i računa.

Pri dodeli sredstava prioritet će imati programi koji podrzumevaju nabavku opreme i pakovanje, nabavku lekova i preparata, izradu softvera, web sajta udruženja  video prezentacija. Priorite će imati i izdavanje, štampanje i distribucija časopisa, kao i štampanje reklamnog materijala.

Ova sredstva nisu namenjena organizovanju i održavanju lokalno-tradicionalnih manifestacija, poseti sajmova, stručnih skupova i slično.

Pravo da konkurišu imajuudruženja iz oblasti poljoprivrede koja su osnovana pre 01.01. 2019. godine na teritoriji Novog Sada. Da bi udruženje ostavrilo pravo na redstva mora da ima statutom utvrđenu aktivnost i ciljeve za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, ako i da njegovi članovi imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul.2019.

Tekst Javnog poziva sa dokumentacijom koja je potrebna za podnošenje prijave može se pogledati ovde.