banner-image

Zaštitite kupus od moljca, kupusara i buvača

Na području Vojvodine usevi kupusa se nalaze u različitim fazama razvoja. Kupusi za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od razvoja listova do različitih faza razvoja glavice. U toku je rasađivanje kupusa za jesenju proizvodnju.

Kupusov moljac (plutella maculipennis) je najznačajnija štetočina kupusa kod nas. Tokom jedne godine u našim uslovima razvija sedam do osam generacija. Štete pričinjavaju gusenice koje se hrane listovima kupusnjača, a u kasnijim fazama razvoja ubušuju se u glavicu. Ukoliko se ne sprovode redovne mere zaštite može doći do golobrsta kada ostaju samo glavni nervi na listovima.

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca na naličju lista. U toku je polaganje jaja i piljenje gusenica pete generacije ove štetočine.

Veliki kupusar (pieris brassicae) i mali kupusar (pieris rapae) su štetočine koje se svake godine javljaju u našim proizvodnim uslovima. Gusenice ovih štetočina se hrane lišćem i pri većim brojnostima može doći do potpunog uništavanja lisne mase. Gusenice malog kupusara se ubušuju i u glavice.

Vizuelnim pregledom registruje se prisustvo položenih jaja i tek ispiljenih gusenica ovih štetočina.

U usevima kupusa preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Preporučuje se preparat coragen 20 SC, aktivne materije hlorantraniliprol u koncentraciji 0,14-0,2 l/ha.

U usevima kupusa za jesenju proizvodnju, koji su tek rasađeni, pažnju treba usmeriti na prisustvo buvača. Odrasle jedinke buvača se hrane lišćem i značajne štete mogu pričiniti na mladim biljkama. Od sledeće nedelje se najavljuje porast temperatura što će pojačati aktivnost ovih štetočina.

U cilju zaštite mladih biljaka preporučuje se primena insekticida cipkord 20 EC, notikor, crna mamba, aktivne materije cipermetrin, u koncentraciji 0,15-0,3 l/ha.

Izvor:PIS