banner-image

Skoro 16 miliona dinara bespovratno za proizvodnju vina i rakije

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Cilj Konkursa je ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva. Predmet drugog konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđeno je ukupno 15.576.273,80 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara, odnosno 2.750.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,
  2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
  3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,
  4. Nabavka opreme za punjenje vina,
  5. Nabavka opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu i to preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, zatim  pravno lice i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga i složena zadruga.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.09.2019. godine.

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 021/456-267, od 10 do 13 časova.