banner-image

Za sertifikaciju i klonsku selekciju do 10 miliiona dinara po korisniku

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavila je Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2019. godinu.

Ovim Konkursom uređuje se podrška programima koji se odnose na programe sertifikacije i klonske selekcije za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za:

  1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti,
  2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, ima pravno lice i preduzetnik upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ako se nalazi u aktivnom statusu, i upisan je u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja. Treba i da ispunjavaju uslove u pogledu sprovođenja sertifikacije u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje ova oblast.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje ispituje posebna Komisija, koja utvrđuje rang listu podnosilaca. Posle izvršene inspekcijske kontrole, rešenjem se utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, a posebno obim aktivnosti, način njihovog izvršavanja i iznos podsticaja.

Korisnik sredstava po realizaciji podsticaja, a najkasnije do 30. juna naredne godine Ministarstvu treba da dostavi Izveštaj o realizaciji, koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela i to 50% po potpisivanju Ugovora, dok se ostatak isplaćuje po oceni Izveštaja i to za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000 dinara.

Troškovi i aktivnosti koji su predmet podsticaja mogu biti izvršeni od  01.01.2019. godine, pa do 31.03.2020. godine.

Prijava se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine.