banner-image

Konkurs za radna mesta u Upravi za agrarna plaćanja

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede oglašava Javni konkurs za popunjavanje sledećih izvršilačkih radnih mesta:

 1. Radno mesto za pripremu procedura i procesa akreditacije
 2. Radno mesto za pripremu uvođenja Integrisanog sistema upravljanja i kontrole
 3. Radno mesto za podršku sprovođenju programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike
 4. Radno mesto administrator postupka
 5. Radno mesto za isplatu podsticaja za kvalitetna priplodna grla
 6. Radno mesto za podršku sprovođenju postupka isplate
 7. Radno mesto kontrolor korišćenja podsticaja
 8. Radno mesto za stručnu podršku sprovođenja kontrole korišćenja podsticaja
 9. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove u okviru realizacije nacionalnih i EU fondova
 10. Radno mesto za administraciju agrarnih plaćanja
 11. Radno mesto za pravne poslove u oblasti upravljanja dugovima
 12. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove
 13. Radno mesto za pružanje podrške u izveštavanju
 14. Radno mesto za administraciju baza podataka
 15. Radno mesto za projektovanje softverskih sistema
 16. Radno mesto za podršku u razvoju softverskih sistema
 17. Radno mesto sistem administrator
 18. Radno mesto za podršku administraciji Registra poljoprivrednih gazdinstava
 19. Radno mesto za kadrovske evidencije
 20. Radno mesto za podršku poslovima javnih nabavki
 21. Radno mesto za poslove prijema, ekspedicije i arhiviranja IPARD pošte.

Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

Rok za podnošenje prijava je 8  dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Informacije u vezi raspisanog konkursa dostupne su na telefone: 011/3107-040 i 011/3107-039 od 10.00 do 12.00 časova.