banner-image

Sindrom masne jetre posledica neizbalansiranih obroka

Metaboličke bolesti predstavljaju poremećaje u organizmu životinja koji nastaju usled neadekvatne ishrane ili upotrebe neizbalansiranog obroka u ishrani visokoproizvodnih muznih krava.

One uzrokuju velike ekonomske gubitke i to kroz smanjenu proizvodnju mleka, smanjenje reproduktivnih sposobnosti krava, povećan je remont krava u stadu i povećane troškove lečenja.

Najčešće metaboličke bolesti mlečnih grla su: mlečna groznica, ketoza, alkaloza buraga, dislokacija sirišta, sindrom masne jetre.

Pojava sindroma masne jetre se javlja prilikom obilne ishrane krava obrocima bogatim energijom u preiodu završetka laktacije i u vreme zasušenja, što dovodi do nagomilavanja telesnih masti u jetri. Često se javlja u kombinaciji sa još nekom metaboličkom bolesti.

Karave sa sindromom masne jetre imaju nesiguran hod, češće leže, oslabljen im je imunitet, urin sadrži aceton, dah krave se oseti na aceton, dlaka nema sjaj i nakostrešena je. Za krave sa ovim sindromom je karakteristično da često imaju produžen zasušeni period i estrus im se nakon telenja kasnije javlja.

Uzrok pojave sindroma masne jetre je ishrana krava visokoenergetskim obrocima u vreme zasušenja i u periodu pred i posle telenja. Uz sindrom masne jetre često se javlja i ketoza jer se u jetri masne kiseline pretvaraju u ketonska tela.

Prevencija sindroma masne jetre je držanje i ishrana zasušenih krava u posebnoj grupi, kabasta hrana mora biti dobrog kvaliteta i niže energetske vrednosti. Treba smanjiti ishranu visokoenergetskim hranivima krava sa smanjenom proizvodnjom mleka i u početku perioda zasušenja.

Obratiti pažnju na postepeno povećanje koncentrovanog dela obroka čime se omogućuje mikroflori želuca da se pripremi za veće količine lako svarljivih ugljenih hidrata iz koncentrovanih hraniva.

Preventiva pojave metaboličkih bolesti u stadu je najbitnija mera jer štete koje metaboličke bolesti prouzrokuju u proizvodnji mleka mogu biti velike. Pored obezbeđenja potrebnih uslova za smeštaj životinja potrebno je obratiti pažnju i na adekvatnu ishranu visokoproizvodnih grla u svim fazama proizvodnje.

Da bi se postigla ishrana krava prema proizvodnji mleka potrebno je napraviti tri do četri proizvodne grupe koje će biti hranjene prema proizvodnji mleka, a u vreme zasušenja po stadijumu zasušenosti.

Izvor:PSS Vojvodine