banner-image

Zbog afričke kuge izmenjen Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o imenama pravilnika o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu.

U delu Pravilnika koji se odnosi na Dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva, menja se treći Odeljak, odnosno pododeljak koji se tiče afričke kuge svinja.

Taj deo se menja i sada glasi: „Radi ranog otkrivanja bolesti Afričke kuge svinja kod domaćih svinja vrši se ispitivanje svih uzoraka poreklom od domaćih svinja kod kojih postoji sumnja na ovu bolest, kao i dijagnostička ispitivanja u okviru monitoringa, pasivnog i aktivnog nadzora na Afričku kugu svinja prema planu Ministarstva. Vrši se dijagnostičko ispitivanje na Afričku kugu svinja svih uginulih divljih svinja i reprezentativnog broja odstreljenih divljih svinja na području Republike Srbije, u okviru monitoringa, aktivnog i pasivnog nadzora na Afričku kugu svinja, prema planu Ministarstva.
U slučaju pojave bolesti u zemlji vršiće se dijagnostičko ispitivanje u zaraženom i ugroženom području, svih uginulih i odstreljenih divljih svinja, kao i domaćih svinja u skladu sa posebnim propisom i planom Ministarstva. Sredstva za sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora i monitoringa kod domaćih i divljih svinja, dijagnostička ispitivanja kod sumnje na Afričku kugu svinja, naknadu štete za ubijene životinje u cilju suzbijanja Afričke kuge svinja i ubijene u dijagnostičke svrhe, kao i sredstva za sprovođenje naređenih mera u cilju otkrivanja, sprečavanja širenja i suzbijanja Afričke kuge svinja kao naročito opasne zarazne bolesti u zaraženom gazdinstvu, kao i sredstva za dijagnostička ispitivanja u zaraženom i ugroženom području, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.”

U Glavi VIII. Dijagnostička ispitivanja kod pobačaja i vođenje evidencije o pobačajima i izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima, stav 3. u tački 3) posle reči: „klasičnu kugu svinja,” dodaju se reči: „Afričku kugu svinja,”. 2 U stavu 4. tačka 3) posle podtačke B) dodaje se podtačka V), koja glasi: „V) Dokazivanje uzročnika Afričke kuge svinja vrši se iz patološkog materijala pobačenih fetusa svinja i krvi svinja (EDTA) PCR metodom.” Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”