banner-image

Kako sačuvati plodove voća do upotrebe

U okviru grupe faktora koji utiču na dužinu i kvalitet čuvanja plodova presudnu ulogu imaju uslovi čuvanja plodova voća i to: temperatura, relativna vlažnost vazduha, sastav atmosfere i strujanje vazduha.

Temperatura – Snižavanjem temperature usporavaju se biohemijsko – fiziološki procesi u plodovima (naročito disanje) i time se usporava njihovo dozrevanje.

Optimalna temperatura za čuvanje razlikuje se za pojedine vrste i sorte i obično se kreće između -1 i 1°C. Temperatura ne sme da padne ispod -2°C jer je to tačka smrzavanja plodova. Većina sorti jabuka čuva se na temperaturi od 0 do 2°C. Neke sorte su osetljive na ovako niske temperature jer se kod njih javlja posmeđivanje mesa (jonatan itd.). One se obično čuvaju na temperaturi od 3 do 4°C.

Relativna vlažnost vazduhaOptimalna relativna vlažnost vazduha je oko 90% (85-95%). Pri nižoj relativnoj vlažnosti vazduha povećava se transpiracija, dok veća ralativna vlažnost vazduha povećava intenzitet napada patogenih gljiva. Na relativnu vlažnost vazduha utiče i ambalaža koja se koristi. Tako npr. u drvenim jabučarima, ona je veća za 2-3% u odnosu na okolni vazduh.

Sastav atmosfere – Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (CA) karakterišu se izmenjenim sastavom normalne atmosfere – smanjenim sadržajem kiseonika na 2-3%, a povećanim sadržajem ugljen-dioksida na 2-6%. Utvrđeno je da se time usporavaju biohemijsko-fiziološki procesi u plodovima (disanje i transpiracija), kao i pojava gljivičnih i nekih fizioloških bolesti (npr. posmeđivanje mesa). To omogućava duže čuvanje i bolji kvalitet plodova (čvršći, sočniji, sadrže više kiselina itd.). Još veće usporavanje procesa u plodovima i duže čuvanje postiže se snižavanjem koncentracije kiseonika na 1-1,5% (hladnjače sa vrlo malom količinom kiseonika – ULO), kao i apsorpcijom i odvođenjem etilena iz komore (hladnjače sa vrlo malim količinom etilena – ULE).

Strujanje vazduha – U hladnjačama treba obezbediti strujanje vazduha, odnosno mešanje vazduha u komori, kao i njegovo obnavljanje. Time se obezbeđuje brže hlađenje unešenog voća, ujednačava se temperatura i relativna vlažnost vazduha u komori i odstranjuju se isparljive materije koje nastaju kao rezultat metabolizma plodova: ugljen-dioksid, etilen, aldehidi, estri i dr. (koje su nepovoljne zbog ubrzavanja dozrevanja i izazivanja fizioloških bolesti). Brzina strujanja vazduha ne treba da bude velika, jer izaziva pojačanu transpiraciju.

Mr Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS