banner-image

Javni poziv za škole: Budućnost održivog razvoja je u deci

Raspisan je Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2019/2020. godinu.

Cilj programa je podizanja svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama. Ovaj Program treba da doprinese da deca budu prepoznata kao ključni činilac promena i snaga budućnosti u oblasti životne sredine i odživog razvoja.

Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ treba da doprinese:  

– razvijanju, usvajanju i prenošenju modela odgovornog ponašanja i brige o neposrednoj životnoj sredini, bez obaveznog ulaganja novčanih sredstava, odnosno svojom kreativnošću i aktivnostima koje ciljano doprinose uzdizanju svesti o očuvanju životne sredine,

–  razvijanju timskog rada, takmičarskog duha, komunikativnosti, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu, u cilju upoznavanja elemenata životne sredine i njihove primene u praksi,

– uključivanju u neposredni istraživački rad, kako bi učenici razumeli međusobne odnose i zavisnost u prirodi i povezanost svih elemenata životne sredine,

– unapređenju saznanja dece o energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije,  unapređenju saznanja dece o organskoj proizvodnji i kompostiranju,

– razvijanju saradnje sa lokalnim sredinama i prepoznavanju lokalno važnih problema u životnoj sredini, kako bi se sprečila njena dalja degradacija na lokalnom nivou (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima i dr.),

– promovisanju odgovornog ponašanja i brige o životnoj sredini – „Misli globalno, deluj lokalno“

–  učenju koje će se odvijati u prirodi, a vezano za nastavne predmete u okviru kojih je to primenjivo (npr. biologija, svet oko nas, priroda i društvo, geografija itd.).

Posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje aktivnosti, koje će ustanove ostvariti u saradnji sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima i dr.) na zajednički odabranim mestima (okolina škole, ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl) i sa novim, inovativnim aktivnostima i sadržajima koji doprinose formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja i vaspitanja dece, učenika, prosvetnih radnika, roditelja i šire društvene zajednice u oblasti zaštite životne sredine kao značajne karike u održivom razvoju i razvoju društva u budućnosti.

Ustanove koje se uključe u Program imaju obavezu da snime poetno stanje u i van ustanove/škole i da ga prikažu u Izveštaju o realizovanim aktivnostima . Takođe i da naprave plan aktivnosti za period 01. novembar 2019. – 10. maj 2020. godine.

U programu sa oddabranim aktivnostima moguda učestvuju predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole  i srednje škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Preporuka je da se ustanove usmere na prikupljanje što veće količine otpadne ambalaže tokom trajanja Programa. Benefit od prikupljene ambalaže pripada ustanovi koja ju je prikupila i predala lokalnim operaterima.

Pravo učešća u Programu imaju sve (državno i privatno osnovane) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do ponedeljka, 11. novembra 2019. godine. Najuspešnije ustanove/škole će biti nagrađene po utvrđenim kriterijumima.

Prijave za učešće u Programu zajedno sa planom aktivnosti ustanove dostavljaju putem pošte Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Rezultati izbora najuspešnijih ustanova/škola biće objavljeni do 05. juna 2020. godine.

U okviru Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ objaviće se, do kraja godine i dodatni poziv za vaspitno-obrazovne ustanove za izradu kratkog filma koji će za temu imati Zaštitu voda i Zaštitu šuma. Učešće na ovom Konkursu će se posebno vrednovati u okviru Programa.

Za dodatne informacije ustanove/škole mogu da se obrate: Đerđi Erdeg, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na telefon: 021/487-4867; Tamari Stojanović, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na telefon: 021/487-4212; Klari Balog-Aranjoš, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, na telefon: 021/487-4663; Milki Budakov, Pokrajinski sekretarijat za 6 socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon: 021/487-4403; dr Saši Stevanović, Pokrajinski skeretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na telefon: 021/4881-850.

Poziv su raspisali  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine.