banner-image
banner-image

Novi pravilnik o kontaminentima u hrani

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pra vilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani.

U Pravilniku se navodi da se maksimalne koncentracije određenih kontaminenata u hrani primenjuju na jestivi deo hrane, osim ako u pravilniku nije propisano drugačije.

Hrana se ne stavlja se na tržište ako sadrži kontaminent u količini koja premašuje maksimalno dozvoljenu koncentraciju.

Maksimalne koncentracije za akrilamid, kontaminent procesa proizvodnje, jesu nivoi referentnih vrednosti prisustva akrilamida kao pokazatelji uspešnosti koji se koriste da bi se proverila efikasnost mera za ublažavanje efekata akrilamida na zdravlje ljudi i zasnovani su na iskustvu i pojavi u velikom broju kategorija hrane.

Ako rezultati uzorkovanja i ispitivanja pokažu da su nivoi akrilamida viši od nivoa referentnih vrednosti, subjekti u poslovanju hranom preispituju primenjene mere za smanjenje efekata i prilagođavaju postupke i kontrole radi ostvarenja najnižih realno ostvarivih nivoa akrilamida koji su ispod nivoa referentnih vrednosti.

Prilikom preispitivanja primenjenih mera subjekti u poslovanju hranom uzimaju u obzir bezbednost hrane, posebne uslove proizvodnje i geografske uslove ili karakteristike proizvoda.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 2. st. 4. i 5. i čl. 8 –10. koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Pravilnik, kao i prilozi koji se na njega odnose mogu se pogledati putm navedenih linkova:

http://www.minpolj.gov.rs/download/pravilnik-o-maksimalnim-koncentracijama-odredjenih-kontaminenata-u-hrani/

http://www.minpolj.gov.rs/download/prilog-1-4/

http://www.minpolj.gov.rs/download/prilog-2/