banner-image
banner-image

Za očuvanje tradicionalnih zanata osam miliona dinara bespovratno

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Javni poziv za sve zainteresovane da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2019. godini.

Programski ciljevi odnosno svrha dodele subvencija je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, povećanje broja zaposlenih lica koja raspolažu znanjem i veštinama tradicionalnih zanata i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. Subvencije po ovom Programu predstavljaju namenska finansijska sredstva i dodeljuju se bespovratno, i predstavljaju de minimis državnu pomoć.

Subvencije namenjene za razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatom;

2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu ili obe navedene namene. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Projekat može da traje od šest do maksimalno devet meseci, računajući od 30. decembra 2019. godine (datum podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje za zaposlenog).

Privredni subjekti koji konkurišu za namenu 1) tačke I mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 300.000 dinara ili 400.000 dinara;

Privredni subjekti koji konkurišu za dve namene, i to za 1) i 2) tačke I stav 1. mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 600.000 dinara, i to: 450.000 dinara za namenu iz tačke 1) i 150.000 dinara za namenu i 2) tačke.

Ukupan maksimalan broj subvencija koje će Ministarstvo odobriti je dvadesetijedan, i to: četiri subvencije po 600.000 dinara, pet subvencija po 400.000 dinara i dvanaest subvencija po 300.000 dinara – što čini ukupan iznos subvencija od 8.000.000 dinara.

Ukoliko su troškovi projekta privrednog subjekta veći od iznosa odobrene i isplaćene subvencije, korisnik subvencije dužan da obezbedi sopstvena sredstva za iznos razlike između ukupnih troškova i primljene subvencije.

U skladu sa Programom, tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Prijavu, koja u skladu sa Programom predstavlja Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, privredni subjekti podnose Ministarstvu, najkasnije do utorka, 3. decembra 2019. godine.

Blagovremeno primljene prijave će se smatrati one koje budu predate na pisarnici Ministarstva u zgradi Nemanjina 22-26 ili dostavljene poštom, na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za trgovinu, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Poštanski pečat na kovertama – za prijave poslate poštom, ne sme imati datum posle 3. decembra 2019. godine.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/26-44-944, radnim danom od 10 do 14 sati. Ministarstvo će sve relevantne informacije u vezi sa Konkursom, kao i eventualna dodatna obaveštenja, objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).  

Mejl adresa za elektronsku poštu je: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs i slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs