banner-image

Kako zaštititi vode od zagađenja

Zaštita i poboljšanje kvaliteta voda u rekama, jezerima i i poboljšanje kvaliteta podzemnih voda predstavljaju ključna pitanja.

Dobar kvalitet i kvantitet voda su osnova za zdravu pijaću vodu kao i za vodu za potrebe poljoprivrede i industrije. Pored toga, reke i jezera su važni za rekreaciju, turizam kao i za prirodna staništa i biodiverzitet. Stoga, upravljanje vrednim resursom kao što je voda predstavlja ključno pitanje za održivu budućnost.

Okvirna direktiva o vodama (ODV) zahteva od država članica EU da obezbede dobar status svih voda. Direktiva takođe pruža smernice o tome kako treba održati ravnotežu između zaštite i korišćenja voda. Kao država koja nastoji da pristupi Evropskoj uniji, Republika Srbija je započela izradu Plana upravljanja vodama za period od 2021. do 2027. godine. Aktivno uključivanje svih strana kojih se ova tema tiče, odnosno svih korisnika voda, predstavlja centralni deo procesa izrade Plana.

U Beogradu je nedvno održana prva Konferencija o Planu upravljanja vodama na kojoj su predočena i razmotrena glavna pitanja i izazovi u oblasti upravljanja vodama i izrade Plana.

U centru aktivne diskusije, koja se vodila među mnogobrojnim predstavnicima državne uprave, poljoprivrede, industrije, vodovoda, kao i nevladinih organizacija, bila su dva osnovna dokumenta predviđena Okvirnom direktivom o vodama, potrebna za dalju izradu Plana: „Program rada i dinamike izrade Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027“ i „Izveštaj o značajnim pitanjima u oblasti upravljanja vodama u Republici Srbiji“.

Navedeni dokumenti su pripremljeni od strane Republičke direkcije za vode, javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ u tesnoj saradnji sa stručnjacima angažovanim u okviru tvining projekta: „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“, koji finansira Evropska unija, u vrednosti od 1.500.000 evra. Ovaj projekat predstavlja partnerstvo Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije u oblasti integralnog upravljanja vodama kroz implementaciju Okvirne direktive o vodama i trajaće do kraja juna 2020. godine.

Dokumenti koji su proistekli u procesu izrade Plana upravljanja vodama su dostupni na veb stranici: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php

Druga Konferencija o Planu upravljanja vodama biće održana po završtku procesa konsultovanja javnosti.

Komentare na ove dokumente je moguće dostaviti do kraja aprila 2020. godine na:

  • adresa za prijem elektronske pošte: [email protected]
  • adresa pisarnice: Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd

 

Za više informacija možete se obratiti g. Urošu Šuberiću na sledeću adresu: [email protected]