banner-image

Raste broj goveda i svinja, a opada ovaca, koza i živine

Prema podacima koje je objavio Repulički zavod za statistiku u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2019, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2018, veći je ukupan broj goveda (za 2,3%) i svinja (za 4,3%), dok je manji ukupan broj ovaca (za 4,1%), koza (za 2,4%) i živine (za 2,8%).

Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (46,2% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,4%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2009–2018), ukupan broj goveda manji je za 2,5%, svinja za 9,1%, koza za 12,9% i živine za 13,1%, a veći je broj ovaca za 0,7%.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, Republički zavod za statistiku objaviće u aprilu.