banner-image

Za novu klimu – nove sorte. Logično.

Evropska kompanija Unigenetic i selekciona kuća Biogranum iz Novog Sada su zajednički kreirale program oplemenjivanja sa fokusom na stvaranje novih sorti strnih žita koje će maksimalno biti prilagođene novim klimatskim izazovima.

Odnedavno se Srbija i njena poljoprivreda mogu pohvaliti inovacijom koju drugi nemaju. Novitet na tržištu su dvosezonske ili 2S sorte strnih žita

Pored ovog primarnog cilja, a uvažavajući zahteve tržišta i prerađivačke industrije, definisana su i dva glavna cilja selekcije. Prvi je bio da se selekcionišu sorte sa vrhunskim potencijalom za prinos. I drugi, da se kreiraju sorte koje će pored visokih prinosa karakterisati odličan ili izuzetan tehnološki kvalitet. U oplemenjivačkom procesu korišćene su pored klasičnih metoda oplemenjivanja i najnovije biotehnološke metode, poput primene molekularnih markera i proizvodnje čistih linija metodom dvostrukih haploida.

Kao rezultat ovih aktivnosti do sada je na sortnim listama Srbije i Evropske unije registrovano 28 sorti među kojima dominiraju hlebne sorte pšenice, ali su registrovane i sorte durum pšenice, tritikale, spelte, a uskoro i ječma.

Odnedavno se Srbija i njena poljoprivreda mogu pohvaliti inovacijom koju drugi nemaju. Novitet na tržištu su dvosezonske ili 2S sorte strnih žita. Dvosezonske sorte pružaju nove mogućnosti i obezbeđuju sigurnost za profitabilnu proizvodnju pšenice u Srbiji i sličnim regionima Evrope i sveta.

Setva od oktobra do kraja marta

– Većina sadašnjih ozimih strnina nije dovoljno prilagođena izazovima koje nameće promena klime – objašnjava u razgovoru za Agrosmart prof. dr Borislav Kobiljski, prvi čovek kompanije Unigenetic. Poslednjih godina većina proizvođača u Srbiji i regionu nije mogla da obavi setvu strnih žita u optimalnim rokovima. Najčešći razlozi su kasno skidanje preduseva, izrazito suvo ili suviše vlažno zemljište. U pojedinim godinama, kao što je bila setvena 2018/19, usevi su posejani u optimalnom roku, ali je na brojnim parcelama nicanje bilo čak i krajem januara. Kada kasna ozima setva nosi previše rizika i kada je odloženo klijanje i nicanje, prave ozime sorte nemaju mogućnost da ostvare svoj pun potencijal rodnosti i kvaliteta.

Dvosezonske sorte 2S koje su stvorili Unigenetic i Biogranum sadrže pažljivo izbalansiranu ozimu i jaru genetiku

Jedno od mogućih rešenja je da se uzgajaju prave jare sorte strnih žita, ali uz neizbežno smanjenje prinosa zrna u odnosu na ozime sorte.

Drugo rešenje su takozvane fakultativne sorte koje se mogu sejati i kao ozime i kao jare. Po pravilu, radi se o sortama koje selekcione kuće promovišu kao fakultativne, ali su zapravo u procesu registracije ispitivane i poređene samo sa ozimim ili samo sa jarim sortama standardima. Zbog navedenog, proizvodnja ovih sorti sa sobom nosi značajne rizike, jer u osnovi one nisu ciljano napravljene za ozimo/jaro (dvosezonsko) gajenje.

Dvosezonske sorte 2S koje su stvorili Unigenetic i Biogranum sadrže pažljivo izbalansiranu ozimu i jaru genetiku. 2S sorte su ispitivane i registrovane u direktnom poređenju i sa ozimim i sa jarim standardima i obezbeđuju sigurnost i uspešnu proizvodnju strnih žita u današnjim izmenjenim klimatskim uslovima.

Dostupne prvi put 2020. godine, na srpskom i inostranom tržištu, 2S strna žita donose sledeće prednosti:

  • mogu se uspešno sejati od oktobra do kraja marta sledeće godine
  • moguća je naknadna setva (usejavanje) u slučaju problema u proizvodnji osnovnog useva strnih žita iz ozime setve
  • izuzetan potencijal za brzo nicanje i početni porast
  • izuzetna prilagodljivost i tolerancija na sušu i toplotni stres tokom vegetacije, a naročito u periodu nalivanja zrna
  • stabilnost prinosa zrna u različitim uslovima sredine i u različitim godinama
  • ostvaruju prinos zrna na nivou pravih ozimih i pravih jarih sorti
  • vrhunski tehnološki kvalitet 2S pšenice

Trenutno, u tipu 2S strnih žita, Unigenetic i Biogranum imaju registrovane na evropskoj i srpskoj sortnoj listi dve sorte pšenice (BG Ikona 2S, BG Freska 2S), dve durum pšenice (BG Duriamo 2S, BG Flexadur 2S) i dva tritikalea (BG Triamo 2S, BG Triflex 2S).

Sorte 2S tipa imaju potencijal da sa manje vlage u zemljištu brzo formiraju korenov sistem, intenzivno krenu u početni porast, da efikasno  stvaraju biomasu i da se u kasnijim fazama vegetacije efikasno prilagođavaju uslovima sredine. Odlični rezultati prinosa i kvaliteta i njihova stabilnost u višegodišnjim testiranjima na više od deset lokaliteta centralne i jugoistočne Evrope, dokazuju da 2S sortiment odlikuje izuzetna prilagodljivost izmenjenim klimatskim uslovima.

2S sorte – prinos, kvalitet, budućnost

Vrednosti osnovnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta kod BG Ikone 2S je daleko iznad svih sorti koje sada dominiraju na poljima Srbije i Evrope

Prof. Kobiljski posebno ističe sortu pšenice BG Ikona 2S, i kaže su u strukturi gajenih sorti u Srbiji i regionu već skoro deceniju dominanto zastupljene sorte visokog prinosa i veoma lošeg tehnološkog kvaliteta. Dok se u gajenom sortimentu pšenice u Srbiji prosečan sadržaj proteina uglavnom kreće od 11- 13,5 %, BG Ikona 2S  ima sadržaj proteina i do 18,7%. Sadržaj vlažnog glutena kod trenutno  gajenih sorti je najčešće oko 25%, a kod ove sorte ide i do 42%. Broj padanja, što je takođe bitan parametar kvaliteta, kod ove sorte je oko 500 sec, a do sada se u praksi sve preko 250 sec smatralo odličnim. Sve u svemu, vrednosti osnovnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta kod ove dvosezonske sorte je daleko iznad svih sorti koje sada dominiraju na poljima Srbije i Evrope.

Istovremeno, BG Ikona 2S je u 2019. godini ostvarila i izuzetne rezultate u pogledu rodnosti u demo ogledima u Srbiji i regionu. Tako je npr. u Somboru u konkurenciji 72 sorte bila na devetom, a u Pančevu od 66 sorti na petom mestu po ostvarenom prinosu zrna. Zbog navedenog, potpuno je jasno da dileme oko toga da li je neka sorta prinosna ili kvalitetna kod BG Ikone 2S nema – ona je i jedno i drugo.

Veoma su interesantne i dvosezonske sorte tritikalea BG Triamo 2S i BG Triflex 2S, koje pored vrhunskog prinosa zrna, imaju i izrazito nisku stabljiku, a time i izvanrednu otpornost na poleganje.

Po pitanju gajenja durum pšenice, glavni limitirajući faktori na našim prostorima su loša tolerantnost na niske temperature i izmrzavanje useva u ozimoj setvi i niski prinosi zrna u jaroj setvi. Uprkos činjenici da se radi o dvosezonskim sortama durum pšenice, sorte BG Duriamo 2S i BG Flexadur 2S poseduju izvanrednu tolerantnost na niske temperature i to na nivou najtolerantnijih sorti duruma u svetu. Istovremeno njihov potencijal za prinos je na nivou najrodnijih sorti duruma ozimog i jarog tipa.

Ove godine jedan deo sortimenta biće predstavljen u deset demo ogleda u Srbiji na kojima će se ova nova genetika upoređivati sa sortama svih selekcionih kuća koja seme strnih žita plasiraju u Srbiji.

U godini kada država diže rampu za uvoz tuđeg hlebnog zrna zasnovani su semenski usevi sorte BG Ikona 2S u Srbiji i zemljama EU. Seme će tako, po prvi put, biti dostupno i proizvođačima merkantilnog zrna u 2020 godini.

S. Kuprešanin