banner-image

Zlatne njive, svinjci i prevaranti u zlatnim godinama

Po teoriji verovatnoće ovi napredni agrarni mađioničari morali su da ispune bar jedno jedino obećanje. Bar nešto dobro za poljoprivredu da urade, ali avaj. Ništa. Sve što su obećavali, sve su pretvorili u trikove, zablude i opsene.

Sve što su Toma Nikolić i Vučić najavljivali pre nego što su došli na vlast, a to beše pre osam leta, ne da nisu ispunili nego su uradili da se dogodi apsolutno suprotno.

Umesto našeg osvajanja ruskog tržišta poljoprivrednih proizvoda, Rusi će osvojiti naše, a napredna strategija za izvoz pretvorila se u Komisiju za uvoz hrane iz Rusije. Setite se samo vatrenih govora i obećanja kako će izvoz u Rusiju pozlatiti srpska sela i seljake. I šta bi posle osam godina naprednog vođenja poljoprivrede?

Ru­si­ja že­li da po­ve­ća iz­voz po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da u Sr­bi­ju, re­če­no je na sa­stan­ku Ru­sko-srp­ske rad­ne gru­pe u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de Ru­si­je.

– Za­in­te­re­so­va­ni smo da po­ve­ća­mo iz­voz ži­ta, me­sa, ri­be i mleč­nih pro­izvo­da u Sr­bi­ju – ka­zao je za­me­nik ru­skog mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de Ser­gej Le­vin na­kon sa­stan­ka, pre­neo je „Sput­njik”.

Da bi do­dat­no po­bolj­ša­la bi­la­te­ral­ne tr­go­vin­ske od­no­se, Ru­si­ja je, po nje­go­vim re­či­ma, sa­sta­vi­la spi­sak do­ma­ćih kom­pa­ni­ja – po­ten­ci­jal­nih iz­vo­zni­ka po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da u Sr­bi­ju.

Na sa­stan­ku su uče­sto­va­li pred­stav­ni­ci ru­ske i srp­ske rad­ne gru­pe – Ser­gej Le­vin i srp­ski dr­žav­ni se­kre­tar Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de Bog­dan Igić, na­vo­di ru­ska agen­ci­ja. Oni su raz­go­va­ra­li o sa­rad­nji Ru­si­je i Sr­bi­je u obla­sti po­ljo­pri­vre­de, a ta­ko­đe i o ve­te­ri­nar­skom i fi­to­sa­ni­tar­nom nad­zo­ru.

Igić je, po „Sput­nji­ku”, re­kao da je Sr­bi­ja sprem­na da po­ve­ća za­li­he ži­vi­ne, si­ra i kon­di­tor­skih pro­iz­vo­da iz Ru­si­je.

Le­vin je is­ta­kao po­zi­tivan trend raz­vo­ja tr­go­vin­skih od­no­sa u po­ljo­pri­vred­noj in­du­stri­ji, na­vo­de­ći da je po­ljo­pri­vred­na tr­go­vin­ska raz­me­na dve­ju ze­ma­lja pro­šle go­di­ne po­ra­sla se­dam od­sto – na 481 mi­lion do­la­ra, dok je iz­voz iz Ru­si­je po­ras­tao 17 od­sto i do­sti­gao 90 mi­li­o­na do­la­ra.

Ru­si­ja uglav­nom iz­vo­zi u Sr­bi­ju raz­ne pre­hram­be­ne pro­iz­vo­de, sun­co­kre­to­vo ulje i ži­vi­nu, in­du­strij­ski du­van i ci­ga­re­te, a uvo­zi vo­će, sir, so­ju i po­vr­će.

Dve stra­ne su se do­go­vo­ri­le u bli­skoj bu­duć­no­sti po­se­te de­le­ga­ci­ja pred­stav­ni­ka po­slov­nih kru­go­va da bi or­ga­ni­zo­va­le pre­go­vo­re o snab­de­va­nju po­ljo­pri­vred­nom ro­bom.

Pričajući besmislice o našem izvozu u Rusiju, Nikolić, Vučić i ekipa  napravili su štetu i Srbiji i Rusiji. Naivni su verovali, a sada će deo ljudi u Srbiji Rusiju okriviti da je izdala srpskog seljaka jer ne kupuje od nas već želi da nam prodaje. Problem je samo jedan. Rusija nije ništa obećala niti je za bilo šta kriva već ovi naši mufljuzi.

Rusija je jedan od najvećih izvoznika hrane u svetu, a Vučić i Nikolić najveći lažovi na svetu. Rusiji treba izvoz baš kao i nama pa ne čudi ono što se sada dešava. Posle osam godina naprednjaci su shvatili da ćemo najbolje razviti domaće stočarstvo tako što ćemo uvoziti sir iz Rusije.

Bajke o Rusiji i Kini samo su poslužile da se sakrije propast u koju naprednjaci već osam godina guraju srpsku poljoprivredu. A dokle smo stigli evo nekoliko brutalnih činjenica o naprednom napretku.

Samo 40 odsto semena soje i pšenice koje se sada poseje u Srbiji je deklarisano, što sve govori kolko su naši poljoprivrednici snalažljivi a poljoprivreda vraćena u 19. vek. Deklarisano seme koriste tajkuni i poljoprivrednici koji po Vojvodini obrađuju par hiljada ili par stotina hektara u arendi, a ostali seju šta imaju. Nema seljaka koji ne bi koristio deklarisano seme da ima para da ga kupi i da mu se isplati. Seme s tavana na 60 odsto njiva pšenice i soje. Napredan rezultat nema šta.

Kad su žuti bili na vlasti, mi semena nismo ni imali.

Razvijamo se na sve strane. Oko 1.000 dolara je vrednost poljoprivredne proizvodnje po hektaru u Srbiji. U svetu kome težimo to je 14.000 pa i više od 20.000 dolara! Pa vi sad gledajte gde smo.

Kad su žuti bili na vlasti ne da nismo imali 1.000 evra po hektaru već se nije proizvodilo ništa. Parlog, ledina, pustoš.

Oko 25 godina prosečna starost mehanizacije u Srbiji, ali zato uspešno danas od tri stara traktora napravimo jedan još stariji. Da nije napredne tehnologije i naprednjaka kad bi neko uspeo da sklapa takve mašine.

Dok su žuti lopovi bili na vlasti mehanizacije nije ni bilo, već samo ralo i volovi.

Vinarstvo ima da nam procveta. Predsednik voli vino pa će prvi put biti obezbeđene subvencije za vinare početnike. Vino ima da bude bolje od onog iz Bordoa, a molimo predsednika da subvencije budu najmanje 20.000 evra po hektaru, a naročito ga molimo da te novce dobija pet najistaknutijih članova SNS-a. Ne mogu svi. Samo najbolji.

Kad je mogao Zoran Živković što ne bi i oni.

Navodnjavanje nam dobro ide i to nizbrdo. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, prošle 2019. godine od 3,4 miliona hektara poljoprivrednih površina koje su obrađivane, navdonjavalo se tek 1,4 odsto, odnosno nekih 46.863 hektara. Navodnjavana površina bila je manja za 77 hektara, ili 0,2 odsto nego godinu dana ranije. Ako, se uporedimo sa svetom gde se navodnjava u proseku 17 odsto poljoprivrednih površina, onda vidimo gde se nalazimo.

Kad su žuti bili na vlasti nije bilo ni zalivanja, a ni vode pa su narod mučili i sušom i žeđi.

Hleb naš nasušni napredni vizionari pretvorili su, ulaganjima i investicijama u primarni agrar, u stočnu hranu. Nisu oni krivi već žuti lopovi. Naravno. Elem, naša pšenica se prošle sezone u izvozu tretirala kao stočna hrana. Barvo napredni majstori agrarne politike. O uvozu hleba i pšnjenice da i ne pričamo.

Žuti pojeli sve što valja pa sad naprednjaci moraju da izvoze stočnu hranu umesto hlebnog žita.

Postali smo lideri po besmislu i u regionu i na svetu pa sad nek neko kaže da Vučić laže.  Najveće subvencije u istoriji svetske poljoprivrede i agroindustrije od 73.000 evra po zaposlenom u preradi daje Srbija. Ali ne svojim poljoprivrednicima već stranim investitorima i to proizvođaču sokova. Kod nas niko sokove ne zna da proizvodi…

Žuti su davali više, reče predsednik…

Laku noć i prijatno.

Milovan Lukić