banner-image

Korona – koje mere preduzeti na farmama svinja

Pripremio: Msc Vladislav Višnjić, stručnjak kompanije Ravago

Institut Friedrich-Loffler-a (FLI) je pokrenuo sveobuhvatna istraživanja sa željom da obezbedi odgovore na pitanja i brige vlasnika i proizvođača domaćih životinja.

Najvažnija tačka je da se trenutno pretpostavlja da domaće životinje ne mogu da se zaraze i da se ne smatraju prenosiocima virusa.

Prema FLI, trenutno nema dokaza da domaće životinje mogu nositi COVID 19 korona virus ili da svinje mogu da ga prenose i šire. FLI trenutno testira osetljivost životinja na COVID 19 u nizu testova i očekuje prve rezultate krajem aprila. Tek tada se može proceniti moguća opasnost po ljude i životinje.

Važno je poštovati osnovne principe higijene kada se svakodnevno bavite životinjama i, na primer, temeljno oprati ruke nakon kontakta sa životinjama.

Da li je COVID 19 virus povezan sa PED korona virusom kod svinja?

FLI daje jasno odgovor o ovom pitanju. Epizootska virusna dijareja (PED) je bolest kod svinja izazvana koronavirusima. Međutim, dva patogena se jasno razlikuju jedan od drugog. COVID 19 korona virus, dakle, ne može pokrenuti epizootsku dijareju virusa kod svinja.

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 i vanredne mere koje se preduzimaju u mnogim zemljama mogu uticati na razvoj svinjogojske proizvodnje.

Cilj ovog teksta je pružanje niza praktičnih mera usmerenih na dve oblasti delovanja:

 1. Mere prevencije čiji je cilj zaštita zdravlja zaposlenih.
 2. Radnje usmerene na osiguravanje rada na farmama, u vezi zaposlenog osoblja (zaražene i / ili izolovane osobe) ili ograničenja za dobavljače (logistika, smanjena proizvodnja itd.).

Važno je naglasiti da usred problema izazvanih COVID-19 ne smemo zanemariti zaštitu protiv drugih patologena uobičajenih za sektor svinja, kao što je ASK,KSK, PRRS itd.

 • Mere prevencije čiji je cilj zaštita zdravlja zaposlenih:
 • Informativne mere. Neophodno je informisati sve radnike o stanju bolesti, preventivnim merama za izbegavanje širenja virusa i važnosti njihovog zdravlja za pravilno funkcionisanje farme. Važno je koristiti informacije iz zvaničnih izvora. Posavetujte se sa odgovarajućim vlastima u vašoj zemlji. Treba da budu postavljeni informativni plakati za radnike sa informacijama o bolesti i higijensko-sanitarnim merama.
 • Opšte preventivne mere:     
 • Zabranite sve nepotrebne posete ili ulaske na farmu radi zaštite osoblja.
 • Posete spoljnog osoblja treba da budu ograničene samo na neophodne poslove odgovornog veterinara ili za osnovno održavanje farme.
 • Posetioci bi trebalo da nose ličnu zaštitnu opremu i održavaju najmanje 1 metar udaljenosti od ostalog osoblja farme.
 • Sapun i / ili dezinfekciona sredstva moraju biti na raspolaganju u kupatilima i toaletima farme. Da napomenem, primeri površinskog dezinfekcionog sredstva koje bi moglo biti efikasno protiv koronavirusa (pokazano efikasno protiv PEDV-a tj. virusa korone koji izaziva proliv kod svinja) su Intra Multides, Virkon i njegove zamene i sl. Posavetujte se i sa proizvođačima dezinficijensa.
 • Podstaknite povećanu učestalost pranja ruku.
 • Povećajte učestalost čišćenja zajedničkih površina farme – uglavnom svlačionica, kupatila i zajedničkih prostorija.
 • Uspostavite „firewall“ između ljudi različitih područja.
 • Prioritetno izbegavajte bliske kontakte a komunikacije obavljajte elektronskim putem, telefonima i sl.
 • Koristite vozila samo za farme. Izbegavajte deljenje vozila.
 • Ograničite i eliminišite javni prevoz do farme što je više moguće.
 • Pojačati segregaciju pojedinačnih prevoza sa vremenima ulaska i izlaska.
 • U slučaju kolektivnog prevoza, mere regulacije na daljinu moraju se držati tako da se u svakom vozilu nalaze samo radnici iz iste smene ili područja koji pripadaju istoj odvojenoj grupi i su opremljeni individualnom zaštitnom opremom.
 • Izbegavajte da napuštate farmu tokom radnog vremena da biste otišli ​​na bilo koje javno mesto, poput veterinarske kancelarije, itd.
 • Uvek koristite maske.
 • Oprez pri korišćenju rukavica; može pružiti lažan osećaj zaštite, a prljave rukavice predstavljaju rizik. Ako se koriste rukavice, preporučuje se njihovo često menjanje.
 • Uspostavite kontrolu telesne temperature na ulazu u farmu. U slučaju upotrebe laserskog termometra, prvo izvršite pojedinačne kalibracije, odnosno izmerite temperaturu i laserom i ličnim termometrom da biste dobili referentnu vrednost za svaku osobu. Ljudi sa temperaturom većom od 37,5ºC ili koji pokazuju simptome koronavirusa COVID-19 (kašalj, otežano disanje, konjuktivitis, umor …) trebalo bi da nazovu liniju pažnje koja je određena za svaku regiju i obaveste nadređene.
 • Treba izbegavati sastanke više od 20 ljudi, osim ako nije apsolutno neophodno. Ako je neophodno da se održi sastanak, moraju se preduzeti krajnje mere predostrožnosti (izbegavanje pozdrava fizičkim kontaktom, poštovanje udaljenosti od jednog metra između učesnika, itd.).
 • Izbegavajte sva kretanja osim do radnog mesta (farme) i prebivališta.
 • Obustavite / odložite kurseve za obuku zaposlenih licem u lice.
 • Radnje usmerene na osiguranje rada na farmama

Bez zanemarivanja bilo kakvih mera koje preduzimaju odgovarajuće vlasti u zavisnosti od stanja bolesti, predložen je niz scenarija za održavanje delovanja i nege životinja u izuzetnoj situaciji, poput širenja COVID-19.

U okviru ovih mera postoje tri kategorije:

 • Mere za ublažavanje uticaja ako je radnik pozitivan na COVID-19.
 • Mere koje imaju za cilj ublažavanje uticaja u slučaju zatvaranja okruga ili područja. Pristup farmi.
 • Mere izvan radnog mesta.
 1. Mere za ublažavanje uticaja ako je radnik pozitivan na COVID-19. Skoro sve mere su usmerene na sprečavanje širenja virusa i izbegavanje kontakta između radnika (stvaranje „firewall“) tako da, u najgorem slučaju, nisu pogođeni svi radnici.

Opcija 1.1.: Osoblju na farmama se pored opštih mera za sprečavanje i širenje bolesti, predlažu :

 • Razdvajanje radnika po sekcijama (npr. odvajanje radnika u prasilištu od radnika u tovu).
 • Uspostavljanje faznog raspored ulaska i izlaska sa farme po radnim oblastima ili odeljenjima.
 • Čišćenje i dezinfekcija odeće između grupa radnika po sekcijama.

Praviti pauze u različito vreme ako se koriste zajedničke prostorije. Očistite i dezinfikujte zajedničke površine između svake grupe.

Odredite koliko daleko mogu ići radnici koji šalju životinje i oni koji primaju životinje, tako da se kontakt ne dogodi na udaljenosti manjoj od 3 metra ili sa fizičkim razdvajanjem/barijerom između.

Cilj ovakvog načina rada je:

U slučaju da se radnik zarazi COVID-19, karantinskim merama se pogađaju samo kolege iz njegove smene, zadržavajući ostale radne grupe operativne.

Opcija 1.2.: Razdvajanje jutarnjih i popodnevnih smena.

Uspostavite jutarnju i popodnevnu smenu. Dve smene se ne smeju fizički sresti na farmi. Preporučuje se da između kraja jedne smene i početka sledeće bude najmanje jedan sat. Na kraju smene: čišćenje i dezinfekcija zajedničkih prostora za sledeću smenu. Moguće je da 70% osoblja radi ujutro, a 30% popodne.

Cilj kod opcije 1.2: U slučaju da se radnik zarazi, samo će njegovi radnici u istoj smeni biti pogođeni, oslobađajući drugu smenu koja bi mogla da nastavi sa funkcijama koje treba da se obavljaju na farmi.

Opcija 1.3.: „Leteće“ osoblje kao plan za vanredne situacije.

To je složena opcija za implementaciju, ali bila bi jedina opcija koja je dostupna u slučaju da celokupno osoblje ne može ići na farmu, bilo zato što je osoblje pozitivno ili zbog toga što su u kući. Ti radnici nisu farmski ali treba da poseduju određeno iskustvo ili da budu obučeni da mogu preuzeti funkcije ishrane i drugih osnovnih funkcija dok se osoblje ne vrati.

Cilj opcije1.3. : Osigurati dobrobit životinja i garantovati da će životinje, čak i ako se zaustavi uobičajeni posao na farmi, biti obezbeđene hranom, negom i lečenjem ako je potrebno.

 • U slučaju da se prisustvo virusa utvrdi kod radnika u VO centru najednostavnije je obratiti se eksternom snabdevaču. Uglavnom, na poslovima u VO centru radi mali broj ljudi kojima je teško naći adekvatnu zamenu ako uzmemo u obzir specifičnost posla.
 • Bitan faktor su proizvođači hrane. Oni takođe treba da uspostave procedure slične farmskim u svim segmentima.
 • Transport sirovina i hrane je takođe veoma specifičan. Potrebno je razdvojiti puteve dostave, isporuke i utovara od redovnih farmskih puteva i strogo voditi računa o izbegavanju kontakta između vozača i zaposlenih na farmi, fabrici hrane ili u klanici.

2. Mere za ublažavanje efekata u slučaju zatvaranja okruga ili područja. Pristup farmi.

Bez zanemarivanja bilo kakvih novih preporuka ili obaveza koje bi službenici mogli uspostaviti, u slučaju zatvaranja opštine, što može ugroziti pristup farmi:

Po potrebi se uspostavljaju sanitarni putevi koji omogućavaju ulazak i izlazak osoba, sirovina ili prerađevina u ustanove u kojima se proizvodi hrana, uključujući farme, trgovine, mlinove za hranjenje i klanice.

 1.  Mere izvan radnog mesta     S tim u vezi, poziva se na zdrav razum da zaposleni slede uputstva zvaničnih organa vlasti. Izbegavanje zatvorenih prostora sa dosta ljudi, ali ako to nije moguće,držati se udaljenosti najmanje 1 metar od drugih. Sve mere sprovedene na radnom mestu moraju biti usaglašene i odobrene od strane lica odgovornog za prevenciju profesionalnog rizika.

Sve ovde opisane mere mogu se menjati, poboljšati, unaprediti ili smanjiti, zavisno od evolucije pandemije COVID-19.