banner-image

Prednosti i mane rane setve kukuruza

Vreme setve kukuruza određuje više činilaca. Što se tiče temperature donja granica za klijanje kukuruza je oko 8 stepeni, a dobri uslovi za klijanje su između 10 i 12 stepeni.

Važan faktor je i vlažnost zemljišta jer, da bi seme počelo da klija, potrebno je da upije 40 do 45 % od svoje mase. Bitan uticaj na zagrevanje zemljišta koje pozitivno utiče na klijanje ima i struktura i tip zemljišta kao i sam položaj parcele i njena orijentacija prema stranama sveta.

Optimalan period za nicanje kukuruza od setve je 10 dana. Nicanje od 10 do 15 dana ne pravi veće štete ali ako taj period traje duže od 15 dana dolazi do smanjenja sklopa biljaka.

Promenom klimatskih uslova iz godine u godinu a pogotovu ove zime, sa malo padavina i višim temperaturama, stekli su se uslovi da se pojedine agrotehničke operacije (zatvaranje brazde, unošenje mineralnih đubriva i materijala za popravku zemlišta) obave ranije. Samim tim i pitanje vremena setve dolazi na dnevni red.

Prednosti rane setve ako su se stekli povoljni uslovi spoljašnje sredine u vreme setve su u razvijanju dubljeg korenovog sistema, višem stepenu tolerancije na sušu u vreme oplodnje, većem sadržaju hlorofila u listovima, većem prinosu i nižoj vlazi zrna u žetvi.

Rana setva povlači i određene rizike koji su vezani za klimatske uslove koji mogu da nastupe posle setve. Ovde se pre svega misli na niske temperature od oko 0 stepeni, pogotovu ako su praćene sa većom količinom padavina (kiša ili sneg). Kritični period za posejani kukuruz je ako ovakvi uslovi nastupe dva do tri dana pošto je seme počelo da klija pa može doći do uništenja klice i neminovnog presejavanja parcele.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da isprobaju setvu u različitim rokovima-počevši od kraja marta što im uz izbor hibrida različitih grupa zrenja može dati dobre i stabilne rezultate u ukupnoj proizvodnji kukuruza.

Milenko Đurić
PSSS ,,Poljosavet” Loznica

Izvor:PSSS