banner-image

Digitalizovana izrada godišnjih programa korišćenja zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište je digitalizovala proces upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem preko aplikacija Inzem, Localis i DMS.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano je da nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog Zakona sprovodi Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. U tom smislu, Uprava podseća da su aplikacije Localis i DMS koje su namenjene za izradu i realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, dostupne za rad korisnicima angažovanim u jedinicama lokalnih samouprava, WEB orijentisane (aplikacije kojima se pristupa od strane individualnog korisnika preko internet mreže).

Predstavnicima jedinica lokalnih samouprava koji rade na poslovima izrade i realizacije godišnjeg programa, odnosno postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, omogućen je nesmetan pristup ovim aplikacijama sa bilo koje lokacije, pa njihovo korišćenje omogućava NESMETANO odvijanje procesa rada i u vanrednom stanju uz potpuno poštovanje mera Vlade Republike Srbije koje su donete u okviru borbe protiv COVID 19 (rad od kuće).

Potrebno je da sve jedinice lokalnih samouprava koje imaju ispunjene uslove za rad na izradi Godišnjeg programa za agroekonomsku 2020/2021. godinu bez odlaganja započnu rad na njihovoj izradi, imajući u vidu zakonske rokove za donošenje Godišnjih programa, a sve sa osnovnim ciljem da se omogući nesmetano i zakonito odvijanje poljoprivredne proizvodnje na državnom poljoprivrednom zemljištu u agroekonomskoj godini koja je pred nama.

Uprava za poljoprivredno zemljište obaveštava sve korisnike navedenih aplikacija da je pomoć i stalna onlajn tehnička podrška korisnicima u korišćenju navedenih aplikacija obezbeđena svakodnevno, te se za sva pitanja i probleme mogu obratiti na adresu gisupz@minpolj.gov.rs

Osim toga, opštinskim i gradskim organima za potrebe izrade Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednoh zemljišta na raspolaganju putem elektronske pošte i mobilnih telefona su i lica angažovana Upravi za poljoprivredno zemljište na poslovima izrade ovih programa, a čije kontakte korisnici iz opština i gradova već imaju.

Za sve eventualne probleme u komunikaciji sa Upravom za poljoprivredno zemljište, korisnici iz organa jedinica lokalne samouprave mogu se obratiti na adresu zorislava.srdic@minpolj.gov.rs