banner-image

Najviše površina branjenih od poplava je u slivu Dunava

Ukupna površina branjena od poplava u 2019. godini u našoj zemlji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila je 1.495.218 ha.

To je u odnosu na 2018. godinu više za 3,7%. Korišćena poljoprivredna površina čini 84,5% od ukupne branjene površine. Dužina izgrađenih nasipa za odbranu od površinskih voda je 3.419 km. U ukupno branjenoj površini najveći udeo ima sliv Dunava (76,3%), a zatim Save (19,6%) i Morave (4,1%).

Površinskim vodama bilo je poplavljeno je 26.010 ha površine, od čega 73,8% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U slivu Morave poplavljeno je 17.724 ha poljoprivredne površine, što predstavlja 92,3% od ukupno korišćenih poljoprivrednih površina.

Podzemnim vodama poplavljeno je 251 ha površine, a od toga 92,0% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. Korišćena poljoprivredna površina poplavljena je u slivu Morave.

Sistemom za odvodnjavanje pokriveno je 0,01% više površine nego u 2018. godini. Sliv Dunava sa 1.973 hilj. ha ima najveću površinu obuhvaćenu sistemom za odvodnjavanje, a potom slede sliv Save, sa 427 hilj. ha, i Morave, sa 119 hilj. ha. Dužina kanala za odvodnjavanje je za 1,0% veća u odnosu na prethodnu godinu.

U 2019. godini, površina zemljišta koja je zahvaćena erozijom iznosila je 6 090 km2, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 58,8%. Od toga je smireno 1 165 km2.