banner-image
banner-image

Uklanjanje vode sa njiva spas za useve

Prema podacima RHMZ, na području grada Kragujevca i u okolini, za 24 h, palo je ukupno oko 83 mm padavina. Po običaju, pljuskovi su bili većeg ili manjeg intenziteta širom šumadijskog regiona.

Na žalost, prevelika količina atmosferskih padavina u kratkom vremenskom periodu, dovela je do pojave manjih ili većih bujica na poljoprivrednim površinama ali i do ležanja vode na nižim kotama. Ovakva situacija otežava i ugrožava dalji razvoj ratarskih useva, posebno ozimih strnih žita ali i jarih okopavina.

Kod ozimih useva, došlo je do poleganja, što je svakako nepoželjna pojava u periodu kada se očekuje početak žetve za oko 2 nedelje. Sigurno je da će žetva na navedenim parcelama biti otežana što može dovesti do većih gubitaka zrna.
Kod jarih okopavina, sporadično se susreću oštećenja na usevima.

Parcele sa kojih se voda nije povukla, u narednih dan dva, treba redovno obilaziti i preduzeti neophodne, raspoložive mere za odvođenje suvišne vode.
Suvišna voda dovodi do rasplinjavanja zemljišta i poremećaja vodno-vazdušnog režima.  Može da dovede do gušenja biljaka zbog nedostatka kiseonika, posebno što padavine nisu prestale ni tokom narednog dana.

Ležanje vode utiče na dalji nastavak normalnog metabolizma, rasta i razvoja koji mogu biti prekinuti jer nema usvajanja hraniva. Duži boravak u vodi može da dovede i do ugušenja useva. Obzirom na prekvašenost zemljišta, ne preporučuje se ulazak u njive mehanizacijom.

Suvišna voda se odvodi prokopavanjem kanalčića ručno.

Ukoliko je bilo znatno manje padavina i ležanje vode je sporadično, u skladu sa stanjem zemljišta, može se koristiti jednobrazni plug kojim bi se išlo ka najnižim tačkama parcele, ili prema već postojećim kanalima za odvodnjavanje.
Za jare useve je neohodno pratiti i preduzeti sve mere zaštite ukoliko je došlo do mehaničkih oštećenja gajenih biljaka.

dipl.inž.Suzana Nešković

Izvor:PSSS