banner-image

Korisne informacije o pripremi i realizaciji IPARD projekata

Poljoprivredna gazdinstva koja nameravaju da učestvuju na IPARD javnim pozivima, bilo da je reč o nabavci traktora, mehanizacije, izgradnji poljoprivrednih objekata, preradi poljoprivrednih proizvoda ili pak ruralnom turizmu, pored osnovnih i specifičnih uslova konkurisanja datih pravilnicima, treba na umu da imaju i sledeće:

Kako predfinansirati investiciju?

Investiciju podnosilac zahteva, nakon dobijanja rešenja o odobrenju projekta, finansira u potpunosti sopstvenim sredstvima – najčešće uz bankarski kredit ili zajam Fonda za razvoj Vojvodine. Važno je uskladiti vremenski period otplate kredita sa periodom iz poslovnog plana, dakle, poslovni plan mora da obuhvati celokupan period otplate kredita.

Dobijanje IPARD podsticaja zasniva se na tome da samostalno obezbeđujete sredstva za predfinansiranje investicije koja će biti refundirana u određenom procentu (50% do 80%) nakon realizacije projekta.

Usklađenost sa standardima

 U Meri 1 neophodno je da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće nacionalne propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, zaštite bilja i dobrobiti životinja. Po završetku investicije predmetna investicija treba da ispunjava navedene uslove i prema EU propisima.

U Meri 3 neophodno je da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, javnog zdravlja (sa aspekta bezbednosti hrane), bezbednosti i zdravlja na radu, a za investicije u sektoru prerade mesa i mleka i uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja. Po završetku investicije predmetna investicija treba da ispunjava navedene uslove i prema EU propisima.

U Meri 7 neophodno je da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslove iz nacionalnih propisa koji se odnose na turizam i ugostiteljstvo.

Voditi računa i o:

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu, za jednu ili više investicija sa liste prihvatljivih investicija i troškova u okviru samo jednog sektora

Ne sme biti nikakvih avansnih uplata pre odobrenja projekta. Samo se dozvoljavaju opšti troškovi.

Da bi se dobio IPARD podsticaj neophodno je na gazdinstvu i u proizvodnji ispuniti standarde (nacionalne a na kraju investicije i EU) koji se tiču zaštite životne sredine, zaštite bilja, dobrobiti životinja, bezbednosti hrane…

Svi neophodni obrasci za konkurisanje objavljuju se uz javni poziv, a mogu se preuzeti na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja:

(http://uap.gov.rs)

Pitanja vezana za IPARD projekte mogu se poslati na e-mail: ipard.info@minpolj.gov.rs

S. G.