banner-image

Napušteni vinogradi izvor širenja zlatastog žutila vinove loze

Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledima zasada vinove loze, registrovani su simptomi zlatastog žutila vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescense doree.

Simptomi su registrovani na više lokaliteta u zasadima  i na manjim površinama od po nekoliko čokota gde se ne sprovode redovne mere zaštite, kao i u napuštenim vinogradima.

Na zaraženim čokotima listovi se savijaju obodom prema naličju. Boja zaraženih listova je različita i zavisi od sorte vinove loze. Od tamnoljubičaste boje kod crvenih sorti do svetložute i zlatnožute boje kod belih sorti.

Prenosilac fitoplazme je cikada Scaphoideus titanus. RC Jagodina prati brojnost cikade na dve lokacije sa intenzivnom proizvodnjom grožđa, Voljavče i Oparić, na žutim lepljivim klopkama i na tim lokacijama nije registrovano prisustvo cikada.

Međutim, u napuštenim zasadima i na čokotima na okućnicima i vikendicama, uočena je velika brojnost cikada.

Ovakva brojnost cikada predstavlja veliku opasnost i za okolne vinograde jer cikade preleću i nastavljaju da se hrane i da šire infekciju fitoplazmom. Na naličju listova registruje se i veliki broj košuljica od presvlačenja cikada.

Pored zasada gde se ne primenjuje hemijsko suzbijanje cikada, veliku opasnost za širenje ovog oboljenja predstavljaju i napušteni zasadi. Zato se u cilju suzbijanja cikada moraju uključiti svi vinogradari jer samo tako je moguće zaustaviti ovu bolest. U protivnom može doći do širenja bolesti, propadanja i krčenja vinograda.

Da ne bi došlo do pojave i širenja zlatastog žutila vinove loze, treba sprovesti sledeće mere:

koristiti sertifikovane lozne kalemove za podizanje zasada,

– uklanjati zaražene čokote iz zasada, uništavati divlju lozu u okruženju, uništavati korove,

– krčenje napuštenih zasada vinove loze,

– hemijsko suzbijanje cikada.

Preporučuje se vizuelni pregled vinograda na prisustvo cikada i prisustvo simptoma zlatastog žutila vinove loze. Ako se primete simptomi bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih čokota, a u slučaju registrovanja cikada primena registrovanih insekticida.

Izvor:PIS