banner-image

Kako do promene vlasništva nad životinjom

Veoma često pitanje poljoprivrednih proizvođača je na koji način i šta je sve potrebno od dokumentacije da se izvrši prenos vlasništva nad domaćim životinjama sa jednog vlasnika na drugog, ili zbog iznenadne smrti vlasnika.

Foto:Pixabay

HID je jedinstveni dvanaestocifreni broj gazdinstva (engl. Holding IDentification Number) pod kojim je gazdinstvo registrovano u Centralnoj bazi- registru gazdinstva. Sva gazdinstva na kojima se nalaze životinje – privremeno ili trajno, moraju biti registrovana u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu.

Za promenu podataka sa jednog lica na drugo potrebno je sledeće:

  • Popunjen Zahtev za promenu podataka na gazdinstvu
  • Izjava o saglasnosti da se HID prevodi sa jednog lica na drugo, potpisana od strane oba lica i overena kod notara
  • Fotokopija lične karte oba lica
  • Kopija o uplaćenoj taksi od 320,00dinara na žiro račun: 840-742221843-57; poziv na broj 97, broj opštine gde se vrši uplata, primalac je budžet Republike Srbije, a svrha je uplata administrativne takse

Ukoliko se promena HID-a vrši zbog smrti vlasnika potrebno je i Rešenje o ostavinskoj raspravi.

Zahtev za promenu ili ažuriranje podataka o gazdinstvu podnosi se lično Regionalnoj kancelariji veterinarske inspekcije uz dostavljanje svih potrebnih dokaza za traženu promenu.

Gordana Vujaklija, savetodavac za stočarstvo

PSSS ,,Poljosavet“ doo Loznica