banner-image
banner-image

Vaučer vredni do 800.000 dinara za uvođenje inovacija u poslovanje

Fond za inovacionu delatnost pozvao je mikro, mala i srednja preduzeća da konkurišu za inovacione vaučere.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Maksimalan iznos sredstava po vaučeru je 800.000 dinara, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Najmanje 40% novca obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Usluge koje se finansiraju:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga
 • Dokaz koncepta
 • Studija izvodljivosti
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa
 • Izrada demonstracionog prototipa
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)
 • Verifikacija tehnologije
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja
 • Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža.

Važnost vaučera je 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju.

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Finansiranje kroz Program inovacionih vaučera je usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:

 • Hrana budućnosti;
 • Informacione i komunikacione tehnologije;
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.