banner-image

Najviše uvozimo fosilna goriva, a izvozimo biomasu 

Prema podaacima Republičkog zavoda za statistiku, količina domaćih ekstrakovanih resursa u 2019. godini iznosila je 122 687 hilj. tona, što je za 7,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po kategorijama materijala, najveći iznos u domaćoj ekstrakciji imali su biomasa (41 381 hilj. tona) i fosilna goriva (40 112 hilj. tona).

Uvoz materijala u 2019. godini iznosio je 19 991 hilj. tona, odnosno 7,5% više nego u 2018. godini. Kategorije materijala koje su se najviše uvozile bile su fosilna goriva (37,6%) i rude metala (25,7%).

Izvoz materijala u 2019. godini iznosio je 16 053 hilj. tona, što je za 12,0% više nego u prethodnoj godini. Od ukupne količine izvezenog materijala najviše su se izvozile biomasa (49,6%) i rude metala (17,4%).

Domaća potrošnja materijala u 2019. godini iznosila je 126 625 hilj. tona, što je za 6,5% više nego u 2018. godini. Prema kategorijama materijala, najveća je bila potrošnja fosilnih goriva (45 958 hilj. tona) i biomase (36 290 hilj. tona). Domaća potrošnja materijala po stanovniku u 2019. godini iznosila je 18,2 tona, što je za 1,2 tone više u odnosu na prethodnu godinu.

Produktivnost resursa, kao odnos između bruto domaćeg proizvoda (BDP) i domaće potrošnje materijala, u 2019. godini iznosila je 39,2 RSD po kilogramu, što je za 2,15% manje nego 2018. godine, odnosno rast potrošnje materijala je bio veći od rasta BDP-a u odnosu na prethodnu godinu.