banner-image
banner-image

Biosens u prestižnom evropskom projektu – od biootpada do bioproizvoda

Institut BioSens učestvuje u prestižnom evropskom projektu koji ima za cilj očuvanje životne sredine kroz cirkularnu ekonomiju

Pretvaranje urbanog biootpada (pretežno baštenskog i kuhinjskog) u resurs je ključ cirkularne ekonomije. U saradnji sa 25 partnera iz Evrope, Institut BioSens realizuje projekat WaysTUP! koji će ponuditi nova rešenja za korišćenje biootpada kao polazne sirovine za proizvodnju drugih vrednih proizvoda.

„Ideja projekta je da se različiti biootpad iz domaćinstva poput mesnog i ribljeg otpada, potrošenih zrna kafe i korišćenih kuhinjskih ulja pretvori u nove bioproizvode. Na primer, u  aditive koji će se koristiti u ljudskoj i životinjskoj ishrani, ulja kafe, bioetanol, bioplastiku itd. Trenutno je završena prva verzija kataloga urbanog biootpada koji će obuhvatiti i primere dobre prakse. Institut BioSens radi na istraživanju tržišta bioproizvoda, kao i na definisanju poslovnog modela koji je u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Inovativnim rešenjima u oblasti odlaganja biootpada, želimo da inspirišemo druge na sličan korak, jer samo zajedničkim snagama možemo znatno smanjiti negativan uticaj organskog otpada na životnu sredinu“, rekla je Tatjana Knežević, Institut BioSens.

Svi rezultati projekta biće dostupni kreatorima politika kako bi koncept cirkularne ekonomije bio implementiran na što bolji način.

Osim definisanja novih lanaca vrednosti za korišćenje biootpada, kao i uspostavljanja procesa koji će to omogućiti,  ideja projekta je da se uključivanjem građana podigne svest i poboljšaju navike društva, kao i da se u lokalnim zajednicama promeni način na koji se biootpad tretira i doživljava.  Kako on čini gotovo trećinu kućnog otpada, cilj je da građani budu edukovani o brojnim društvenim, ekonomskim i ekološkim benefitima koji se mogu ostvariti njegovim pravilnim odlaganjem.

Projekat WaysTUP! je finansiran iz programa Evropske Unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Više informacija dostupno je na sajtu projekta, kao i na društvenim mrežama Instituta BioSens (Twitter, LinkedIn, Facebook) i projekta (Linkedin, Twitter, Facebook).