banner-image

Rok za odustanak od zakupa zemljišta, do tri dana od otvaranja ponuda

Uprava za poljoprivredno zemljište objavila  je Uputstvo o postupanju prilikom sprovođenja postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini propisano je:

„Ako nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, odnosno donošenja odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a pre zaključenja ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuđač pismeno odustane od svoje ponude ili u roku ne plati iznos zakupnine, nadležni organ jedinice lokalne samouprave poziva ponuđača koji je sledeći po redu na rang listi ponuđača da potvrdi da li i dalje ostaje pri svojoj ponudi. Ako lice koje je sledeće po redu na rang listi ponuđača, ostaje pri svojoj ponudi, ono postaje najpovoljniji ponuđač i donosi se odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za to lice. Postupak iz st. 3. i 4. ovog člana može se ponavljati do poslednjeg lica na rang listi koje ispunjava uslove za zakup za tu jedinicu javnog nadmetanja.“

U vezi sa navedenom odredbom, Uprava za poljoprivredno zemljište daje Uputstvo da prilikom sprovođenja javnog nadmetanja za davanje zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za agroekonomsku 2020/21 godinu, a koje se sprovodi u kalendarskoj 2021. godini bez obzira na to da li je započeto u kalendarskoj 2020. godini – rok za odustanak od datih ponuda ne može biti duži od 3 dana od otvaranja rang liste najpovoljnijih ponuđača.

U svim jedinicama lokalne samouprave kod kojih je rang lista najpovoljnijih ponuđača objavljena pre datuma ovog uputstva, rok za odustanak od datih ponuda ne može biti duži od 3 dana od dana objavljivanja ovog uputstva.

Uprava za poljoprivredno zemljište ukazuje i na to da će pratiti sprovođenje postupka javnog nadmetanja i donošenje odluka o davanju u zakup, odnosno na korišćenje na osnovu sprovedenog javnog nadmetanja – te dati inicijativu za stavljanje u pasivan status poljoprivrednog gazdinstva onih lica za koje činjenice i okolnosti ukazuju na to da su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup, a na osnovu odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

Član 62 Zakona o poljoprivrednom zemljištu: „Pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup“.

Član 15, tačka 5, podtačka 12 Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva: Poljoprivredno gazdinstvo se vodi u Registru u aktivnom statusu, osim ako se steknu uslovi za pasivni status, i to ometanje postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

Uputstvo u celosti može da se  pogleda ovde.