banner-image
banner-image

Za nabavku i opremanje plastenika u Vojvodini bespovratno 80 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od 80.000.00,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);
  2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
  3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
  4. mreže za senčenje objekta;
  5. sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sisteme za mikrokišenje;
  6. sistem za fertirigaciju;
  7. stolove za proizvodnju rasada;
  8. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;
  9. sistem za zagrevanje

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1–8 zbirno jeste 1.000,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi, odnosno od 1.650.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara.

za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete  pre  nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa.

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše  u zaštićenom prostoru.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 03.03.2021. godine.   

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.