banner-image

Inspekcija: Tehnička greška uzrok mešanja vode sa mlekom, sporno oko 3.000 litara

Postupajući po prijavi – reklamaciji potrošača, a u vezi neadekvatnog kvaliteta proizvoda –  „PILOS“ dugotrajno mleko,2,8 % mlečne masti koji je u Republiku Srbiju uvežen i kupljen u trgovinskom lancu, „LIDL“. Veterinarska inspekcija je izvršila vanredni inspekcijski nadzor u sedištu trgovinskog lanca „LIDL“ u cilju identifikacije spornog proizvoda i njegovog povlačenja sa tržišta Republike Srbije.

Utvrđeno je da je sporni proizvod označen kao serija (LOT) FE05, najbolje upotrebiti do: 19.10.2021. godine.

Veterinarska inspekcija je odmah naredila povlačenje svih količina ovog LOTa, i u skladu sa rešenjem veterinarske inspekcije, sve povučene količine su pod nadzorom veterinarske inspekcije uskladištene i obezbeđene u centralnom magacinu trgovinskog lanca „LIDL“.

Istom prilikom je izvršeno uzorkovanje radi laboratorijskog ispitivanja, spornog proizvoda – LOTa sa rokom upotrebe 19.10.2021. godine.

Rezultatom laboratorijskih ispitivanja, potvrđeno je da ispitivani proizvod, nije usaglašen sa Pravilnikom o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura („Sl. glasnik RS“ broj 33/10, 69/10, 43/13 – dr. Pravilnik i 34/14, te da shodno nalazu ne ispunjava uslove propisane članom 26. zakona o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ broj 41/09 i 17/19) i pomenutim Pravilnikom.

Veterinarska inspekcija je odmah po dobijanju obaveštenja o proizvodu neadekvatnog kvaliteta, organizovala i sprovela dvodnevni inspekcijski nadzor kod subjekta u Republici Bosni i Hercegovini, koji za robnu marku „PILOS“ (LIDL) proizvodi dugotrajno mleko.

Tom prilikom je utvrđeno da je zbog tehničke greške u softveru koji upravlja sistemom punjenja sterilnog mleka, došlo do otvaranja ventila na tanku za punjenje mleka, te da je u poslednjih 30 minuta punjenja (21.06.2021, u periodu od 21.35 do 22.00) došlo do mešanja sterilne vode sa mlekom, te da je takvo mleko pomešano sa vodom punjeno u ambalažu u navedenom periodu od oko 30 minuta (oko 2.500 – 3.000 litara).

S obzirom da se radi o sterilnoj vodi, utvrđeno je da nije došlo do kontaminacije proizvoda, te da ne postoji opasnost po zdravlje potrošača koji su, eventualno, konzumirali sporni proizvod.

Postupajući po principu predostrožnosti, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu, je stavila van snage sve dozvole, odnosno odobrenja za uvoz, iz predmetnog objekta, do dobijanja garancija od strane nadležnog organa Republike Bosne i Hercegovine, da su uočeni nedostaci otklonjeni te da se ovakvi slučajevi neće ponavljati.