banner-image

Vlada usvojila Akcioni plan upravljanja vodama

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 29. jula 2021. godine donela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine.

Ovim planom utvrđene su mere i aktivnosti koje će se sprovoditi u planskom periodu, radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva definisanih Strategijom upravljanja vodama do 2034. godine, sa odgovarajućim rokovima, potrebnim finansijskim sredstvima i organima, organizacijama i javnim preduzećima nadležnim za realizaciju tih aktivnosti.

Takođe, definisani su pokazatelji koji pored praćenja realizacije Strategije obezbeđuju i harmonizaciju sa aktivnostima koje su u Evropskoj uniji relevantne za oblasti životne sredine i voda, specifične indikatore, koje je potrebno pratiti na nacionalnom nivou i parametre kojima se unapređuje statistika u oblasti voda.

Osnovni strateški cilj, definisan Strategijom, je postizanje integralnog upravljanja vodama, odnosno usklađenog vodnog režima na celoj teritoriji Republike Srbije i obezbeđenje takvog upravljanja vodama kojim se postižu maksimalni ekonomski i socijalni efekti na pravičan način, uz razumevanje potrebe zaštite od zagađivanja i unapređenja prirodnih ekosistema i uz uvažavanje međunarodnih sporazuma.

Da bi se postigao osnovni strateški cilj, potrebno je: 1) uspostaviti odgovarajući sistem upravljanja vodama, odnosno, obezbediti zakonodavne, institucionalne, finansijske i druge kapacitete i uslove, kao osnov za dostizanje strateškog cilja razvoja sektora voda; 2) sagledati vodne resurse kao činioce integralnog razvoja društva u celini i obezbediti potrebne količine vode odgovarajućeg kvaliteta za različite vidove korišćenja voda, a prvenstveno za javno snabdevanje vodom za piće; 3) postići dobar ekološki i hemijski status/potencijal vodnih tela površinskih voda i dobar hemijski i kvantitativni status vodnih tela podzemnih voda; 4) obezbediti zaštitu od spoljnih i unutrašnjih voda i leda, kao i zaštitu od erozije i bujica, radi smanjenja štetnih posledica na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti.

Akcioni plan može se pogledati ovde.