banner-image

Konkurs: Stručnim službama u Vojvodini 10 miliona za analize plodnosti zemljišta

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Javni poziv za poljoprivredne stručne službe s teritorije AP Vojvodine za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu.

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata kontrolu sadržaja makroelemenata i mikroelemenata u poljoprivrednom zemljištu od I – V katastarske klase u državnoj svojini, a koje koriste pravna i fizička lica.

Kontrola plodnosti podrazumeva: evidencija proizvodnih parcela, uzimanje, priprema i analiza uzoraka, dostavljanje korisnicima obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini rezultata analize, davanje preporuka za đubrenje u naredne četiri godine (zavisno od kultura koje će biti gajene u naredne četiri godine), unos podataka i rezultata u „Agrosens“ elektronsku bazu podataka, klasifikacija dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kontrola sadržaja makroelemenata obuhvata: utvrđivanje stepena kiselosti, sadržaj azota, fosfora, kalijuma, humusa i kalcijum karbonata (u daljem tekstu: kontrola sadržaja makroelemenata).

Kontrola sadržaja mikroelemenata podrazumeva besplatnu dostavu ugovorenog broja pripremljenih uzoraka Poljoprivrednoj stručnoj službi „PSS Zrenjanin“ d.o.o. radi analize sadržaja: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma (u daljem tekstu: kontrola sadržaja mikroelemenata). Rezultate kontrole sadržaja mikroelemenata, Poljoprivredna stručna služba „PSS Zrenjanin“ d.o.o. besplatno će dostaviti poljoprivrednim stručnim službama iz koje su joj uzorci upućeni na analizu.

Postupak pozicioniranja GPS uređajem odnosi se na očitavanje GPS koordinate tačke u prostoru koja reprezentuje prosečan uzorak i to tako da tačka u prostoru predstavlja tačku preseka dijagonala proizvodne parcele sa koje se uzima prosečan uzorak.

U elektronsku „Agrosens“ bazu podataka potrebno je ubeležiti rezultate hemijske analize, preporuke kao i druge podatke za uzete uzorke na terenu.

Predmet analiza je obradivo poljoprivredno zemljište: oranice, voćnjaci, vinogradi i zemljište u zaštićenom prostoru, sa područja AP Vojvodine u državnom vlasništvu koje je zakupljeno od strane fizičkih i pravnih lica.

Hemijske analize koje se rade u postupku određivanja sadržaja makroelemenata, treba da obuhvataju:
• slobodni CaCO3 (%),
• ukupni N (%),
• amonijum laktatno lakopristupačni P2O5 (mg/100g),
• amonijum laktatno lakopristupačni K2O (mg/100g),
• % humusa (po Tjurinu ili Kocmanu),
• pH(H2O) i
• pH (KCL).

Hemijske analize koje se rade u postupku određivanja sadržaja mikroelemenata, treba da obuhvataju sadržaj: bakara, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma.

Realizacija kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u 2021. godini finansiraće se u celosti (100%) iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za šta su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Kontrola sadržaja makroelemenata se planira na minimum 5.341 uzoraka po ceni od 1.760 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Kontrola sadržaja mikroelemenata se planira u broju na minimum 141 uzoraka po ceni od 4.248 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Po okončanju Javnog poziva, Pokrajinski sekretarijat će doneti Plan realizacije sa konačnim brojem uzoraka za svaku poljoprivrednu stručnu službu koja ispunjava uslove i dostavi potrebnu dokumentaciju.

Pravo za prijavu na Poziv imaju poljoprivredne stručne službe sa teritorije AP Vojvodine, koje su osnovane od strane Republike Srbije, upisane su u Registar privrednih subjekata i imaju rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde, kojim se poljoprivrednoj stručnoj službi utvrđuje svojstvo ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, ne starije od 11.09.2020. godine.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je zaključno sa 05.11.2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4405. Tekst Poziva i obrazac za prijavu za učešće mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.