banner-image

Rok za zahteve za subveniconisane agro kredite produžen do 15. novembra

Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja  prava na kreditnu podršku. Ovom izmenom je rok za podnošenje zahteva za subveniconisane agro kredite produžen do 15. novembra. Prvobitno je krajnji rok bio 1. novembar.

Reč je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom

2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva

3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu

4) nabavku hrane za životinje

5) investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede ima zaključila ugovor do 1. novembra tekuće godine.