banner-image

Poljoprivredna biomasa je najveći potencijal bioenergije i u Banatu

U Banatu najveći potencijal u oblasti bioenergije ima poljoprivredna biomasa, ali značajn resurs predstavljaju i vetar i solarna energija, kaže Branislav Milosav, rukovodilac Sektora za regionalni razvoj i projekte u Regionalnom centru za društveno ekonomski razvoj Banat, sa kojim smo pričali o potencijalima, ali i o dobrim primerima prakse na teritoriji Banata u Vojvodini.

Koji oblik bioenergije ima najveći potencijal u Banatu, koji se najviše koristi, a koji još nije dovoljno iskorišćen?

„Svakako da najveći potencijal bioenergije na teritoriji Banata, kao uostalom i na teritoriji celukupne AP Vojvodine, leži u poljoprivrednoj biomasi. Naime, 85% teritorije Banata čini obradivo zemljište i poljoprivredna biomasa je najpristupačniji izvor bioenergije, međutim i stajsko đubrivo ima određeni potencijal s obzirom da čini osnovu za proizvodnju biogasa. Zbog povoljnih meteoroloških karakteristika, vetar i solarna energija takođe predstavljaju značajan potencijal, naročito na teritoriji južnog Banata, kao i geotermalna energija na teritoriji srednjeg i severnog Banata, dok šumska biomasa i komunalni otpad imaju manje potencijale.

Oskudica resursa – visoke cene fosilnih goriva i smanjenje efekata klimatskih promena glavni su pokretači preusmeravanja na korišćenje obnovljivih izvora energije, međutim paralelno treba raditi na smanjenju energetske potražnje poboljšanjem efikasnosti.“

Koji subjekti su na teritoriji Banata pioniri u održivom korišćenju bioenergije?

„Pozitivni primeri iz prakse, započeti privatnim kapitalom, postoje u Banatu, ali se njihova dalja ekspanzija i značajniji iskorak od sporadičnih primera dobre prakse do ozbiljnije zastupljenosti u energetskim bilansima tek može očekivati uz adekvatnu finansijsku, državnu i tehničku podršku, kao što je to bio slučaj od strane GIZ-a.

Pioniri u ovoj oblasti su pre svega „Biogas Energy doo“ – Alibunar, najveće biogas postrojenje u Srbiji osnovano 2016. god. sa očekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije od 29200 MWh, kao i „Bioelektra doo“ – Botoš, sa očekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije od 2256 MWh, takođe osnovano 2016. god. „Biospringer RS doo“ – Senta osnovano je 2011. god. i za razliku od prethodna dva postrojenja kao supstrat koristi mulj iz postrojenja za tretman otpadnih voda, dok je 2018. god. osnovan „Bioelektro-NAK – doo – Česterg, sa nešto manjim kapacitetom i supstratom od žetvenih ostataka.

“Udruženje “Biogas Srbija”, osnovano je 2012 god. i okupilo je tada kompanije koje su planirale izgradnju prvih biogasnih postrojenja u Srbiji. Sa misijom podsticanja proizvodnje i upotrebe oblika energije koji su prijateljski nastrojeni prema životnoj sredini, udruženje danas okuplja preko 30 članova u čijem posedu se nalazi 14 elektrana na biogas u Srbiji, a navedena biogas postrojenja, zajedno sa ostalim članovima, rade na jačanju i stabilizaciji biogas sektora u Srbiji.“

Kakva je uloga RCR Banata u ovoj oblasti – kakve programe, odnosno projekte sprovodite, odnosno kakve usluge pružate?

„Kao regionalna razvojna institucija sa ulogom koordinatora razvojnih aktivnosti na teritoriji koju pokriva, RCR Banat u okviru svog delovanja inicira i sprovodi i projekte vezane za oblast održive energetske tranzicije, a sve sa ciljem da se doprinese postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Republike Srbije (RS), odnosno Evropske unije (EU), kao centralnom krugu evropske porodice kojoj težimo.

Naime, EU je razvila srednjoročnu i dugoročnu energetsku i klimatsku politiku vezanu za ublažavanje efekta klimatskih promena i sprovođenje energetske tranzicije, dok sa druge strane neefikasno korišćenje energije u zemljama Jugoistočne Evrope, među kojima je i Srbija, preti da proširi jaz između ovih i društveno-ekonomski razvijenih zemalja. U skladu sa tim, RCR Banat u saradnji sa svojim osnivačima (jedinicama lokalnih samouprava) čini napore kako bi se energetska održivost promovisala u lokalnim zajednicama i kako bi se unapredili kapaciteti za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora.

Među najznačajnijim projektima je projekat “Pametna i održiva potrošnja energije“ („Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC“), realizovan u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, u partnerstvu sa Gradom Zrenjaninom, Opštinom Temišvar i Klasterom održive energije Rumunije – ROSENC. Kroz projekat je urađeno nekoliko značajnih stvari koje predstavljaju kamen temaljac u usvajanju pristupa održivog korišćenja energije u regionu, kao što su: uspostvaljena institucionalna podrška procesu energetske tranzicije; izgrađena prva „Pametna zgrada“ u Banatu; izrađen Akcioni plan za održivu energiju i klimu za teritoriju srednjeg Banata (Sustainable Energy and Climate Action Plan); pribavljena sofisticirana oprema za termoviziju i merenje energetske efikasnosti u objektima; sprovedene pilot akcije termalnog snimanja, energetske efikanosti i merenja kvaliteta vazduha; itd.

Još jedan interesantan projekat koji trenutno realizujemo u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa jeste „Inovativni model za pokretanje energetske bezbednosti i raznovrsnosti u Dunavskom regionu kroz kombinaciju bioenergije sa viškom obnovljive energije („Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas“). Projekat će trajati do kraja 2022. i nastojaće da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa. Cilj je da se sa jedne strane povećaju energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije u dunavskom regionu, odnosno smanji zavisnost od uvoza fosilnih goriva sa druge strane.“

U Novom Sadu je nedavno osnovan Regionalni energetski centar kompetencija za Zapadnu i Južnu Bačku, RCR Banat je sličan Centar osnovao ranije. Kakav je istorijat Vašeg centra kompetencija?

„Regionalni centar za energetsku efikasnost – Banat (RCEE Banat) uspostavljen je februara meseca ove godine, kao jedan od najznacajnijih rezultata projekta malo pre pomenutog projekta “SASEC”. Uvideli smo da je neophodno kreirati preduslove za prelaz iz jednog sistema u kome se za proizvodnju energije dominantno koriste fosilna goriva, u sistem koji je zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije, uz naravno smanjenje potrošnje energije u svim segmentima, kako bi se naša država i region uključili u proces pozitivne energetske tranzicije i krenuli putem ka održivoj energiji. RCEE Banat negde predstvalja odgovor na izazove sa kojima smo se susrećemo, pre svega u smislu nedostatka kapaciteta i kompetencija iz ove oblasti, odnosno nepostajanja adekvatne institucionalne podrške i sistemskog pristupa u promociji energetske održivosti i planiranju i sprovođenju adekvatnih politika i mera.

RCEE je smešten u novoizgrađenom objektu, po modelu najboljih praksi u arhitekturi usmerenih na smanjenje potrošnje – sprečavanje rasipanja energije i korišćenje obnovljivih izvora, omogućavajući demonstraciju različitih novih tehnologija i opreme za veću energetsku efikasnost sa jedne i komfora u stambeno-poslovnim objektima sa druge strane. Pored toga što sam objekat predstavlja svojevrstan demonstracioni model, RCEE će pre svega obavljati svoju institucionalnu funkciju, koja se ogleda u sprovođenju aktivnosti zasnivanim na principima održive energetske tranzicije i prilagođavanju nastalim klimatskim promenama, uz korišćenje znanja i primera dobre prakse EU, a u skladu sa smernicama i obavezama koje proizilaze sa nacionalnog i evropskog nivoa.“

Kakva su iskustva i rezultati ovog Centra?

„S obzirom na činjenicu da je RCEE novoosnovana instuticija, možda je prerano govoriti o iskustvima, rezultatima ili pak uočenom napretku u ovoj oblasti. Vreme proteklo od osnivanja do danas bilo je mahom posvećeno pozicioniranju RCEE, odnosno radu na njegovoj široj prepoznatljlivosti u regionu. Međutim i pored svih ograničenja koje nam je donela padnemija korona virusa, uspeli smo da pokrenemo nekoliko značajnih inicijativa, među kojima je i pristup RCR Banat-a Konvenciji gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors for Climate and Energy), i identifikovali nekoliko značajnih predloga projekata.

Ono što nas očekuju u narednom periodu jeste dalji rad na pokretanju i koordinaciji različitih inicijativa u okviru sektora energetske tranzicije, odnosno pripremi i implementaciji projekata regionalnog/lokalnog značaja. Takođe, planiramo aktivnosti koje će doprineti međusektroskoj saradnji u ovoj oblasti i umrežavanju svih relevantnih aktera, kao i mobilisanju postojećih i razvoju nedostajućih kapaciteta u regionu, neophodnih za buduće procese energetske tranzicije.“

Ovaj autorski tekst izrađen je u okviru projekta Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj koji se sprovodi u saradnji sa GIZ.