banner-image

Uvedene posebne dažbine za uvoz poljoprivrednih prehrambenih proizvoda

Vlada Republike Srbije usvojila je Odlluku o određivanju poljoprivrednih prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine.
Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda naplaćuje se prilikom carinjenja robe, u skladu sa propisima koji važe za naplaćivanje carine.
Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini dažbinu plaćaju u skladu sa odredbama tih sporazuma.
Ova odluka primenjuje se od 1. januara 2022. godine, a spisak poljoprivrednih prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina može se pogledati na sajtu Vlade RS.