banner-image

Repinu pipu suzbijati pre nego što počne da leti

Na području Vojvodine je u toku setva šećerne repe. Ekonomski najznačajnija štetočina ove ratarske kulture kod nas je repina pipa. U sistemu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine monitoring ove štetočine se vrši putem feromonskih klopki.

Kako repine pipe prezimljavaju u stadijumu odraslih jedinki na parcelama gde je prošle godine bila repa, najpre se klopke postavljaju na prošlogodišnja repišta.

Pre nekoliko dana je registrovan prvi ulov repine pipe na starim repištima. Sa najavljenim porastom temperatura se očekuje intenzivnija pojava ove štetočine.

Masovno izlaženje nastupa pri sunčanom vremenu i temperaturama vazduha između 15 i 25 stepeni.

U počektu odrasle jedinke ne lete nego samo hodaju. Ovaj period može da traje od nekoliko dana do 2 do 3 nedelje u zavisnosti od temperature. Pri temperaturama vazduha preko 20 stepeni počinje let pipe u potrazi za hranom, odnosno novim repištima.

Odrasle jedinke se hrane tek inzniklim biljkama repe i za kratko vreme mogu prouzrokovati velike štete. Samo u toku jednog dana, jedan insekt može da da ošteti 15-16 biljčica starih jedan dan.

Ekonomski racionalno i ekološki prihvatljivo suzbijanje repine pipe je jedino moguće primenjujući integralni pristup koji podrazumeva primenu svih raspoloživih mera, agrotehničkih, mehaničko-hemijskih i hemijskih: setvu repe nikako ne treba vršiti na istoj parceli kao i prošle godine.

Nova repišta treba da su prostorno udaljena od prošlogidišnjih repišta. rizik od propadanja repe se smanjuje ako je novo od starog repišta udaljeno najmanje 50-100 metara, a najmanji je ako su parcele sa novozasejanom repom udaljene 1-3 kilometra.

Zbog toga što repina pipa u prvih nekoliko dana hoda i ne leti, preporučuje se izvlačenje lovnih kanala oko starih repišta, pogotovo na lokalitetima sa učestalim gajenjem šećerne repe i na parcelama koje se graniče sa prošlogodišnjim usevima.

Lovni kanali se izvlače sa plugom ili rovokopačem i treba da su 40-50 centimetara dubine i 10-20 centimentara široki. u kanale se stavlja granulirani insekticid kojim se suzbijanju odrasli insekti.

Pored ove mere, korisna je i gusta setva ivičnih delova na novim repištima tzv. setva lovnih pojaseva jer je na taj način moguće žrtvovanje jednog dela biljaka na koje pipa prvo dolazi.

Pored ovih i sve druge mere kao što su dobra priprema zemljišta, ujednačena dubina setve, đubrenje i sve drugo što doprinosi bržem prolaženju šećerne repe kroz kritičan period razvoja, doprinosi smanjenju šteta od repine pipe.

Izvor:PIS