banner-image

Faktori za povećanje reproduktivne sposobnosti krmače

Stručnjaci kompanije Ravago, najsavremenijeg proizvođača premiksa za stočnu hranu u ovom delu Evrope, savetuje farmere kako da prevaziđu probleme vezane za reproduktivne sposobnosti krmača.  

Problemi vezani za reproduktivne sposobnosti krmača su jako česti u svinjarskoj proizvodnji. Da bi se izbegli reproduktivni problemi od osnovne važnosti je razumevanje važnih faktora koji pospešuju biološku efikasnost krmače.

Ključni faktori za povećavanje reproduktivnih performansi:

 • Koristiti rase koje odgovaraju podneblju, sistemu i načinu držanja
 • Omogućiti priplodnim grlima da ispoljavaju hibridni vigor
 • Pratiti starost krmače i održavati joj performanse
 • Održavati ujednačenu starost zapata. Zapat je najproduktivniji od 3 – 5 pariteta
 • Koristiti hraniva sa visokim nivoima energije, proteina i lizina u laktaciji i obezbediti dobru konzumaciju hrane
 • Obezbediti odgovarajuće mikroklimatske uslove sa ujednačenom temperaturom.
 • Uporediti reproduktivne performanse sa dužinom laktacije
 • Održavati dobru telesnu kondiciju tokom suprasnosti
 • Održavati zdravlje i imunitet krmače na visokom nivou
 • Izvršiti procenu efikasnosti manipulacije sa krmačom do 21. dana nakon osemenjavanja
 • Obezbediti dobro obučenog radnika za rad sa krmačama. Sposobnost radnika ima direktan uticaj na reproduktivne sposobnosti krmače

Komercijalne farme bi trebalo da koriste krmače F1 generacije:

Na ovaj način heterozis majke je maksimiziran. Korišćenjem nerasta terminalne rase npr. durok, maksimizira se i heterozis podmlatka (tovne karakteristike).

Starost krmača u zapatu takođe igra veoma važnu ulogu za reproduktivnu efikasnost na farmi. Krmače su najproduktivnije između trećeg i petog pariteta. Tada je proizvodnja i lučenje mleka na maksimalnom nivou. Takođe, broj živorođene i zalučene prasadi je najveći.

Nasuprot njima starije krmače, preko osmog pariteta često imaju smanjenu proizvodnju i lučenje mleka, povećan broj sitne i avitalne prasadi na prašenju. Krmače postaju trapave i lenje, sa povišenim brojem ugnječene i uginule prasadi, za 3 ili više procenata u odnosu na krmače trećeg do petog pariteta.

Nivo proizvodnje starijih krmača treba da se uporedi sa dolazećim nazimicama za remont i na osnovu njihovih performansi treba odrediti pravo vreme za izlučivanje starijih krmača iz zapata.

Menadžment od dana osemenjavanja pa do 21. dana nakon osemenjavanja utiče na reproduktivnu efikasnost. Ako postoji problem u reprodukciji ovo je period kojeg prvog treba analizirati.

Jako je bitno održavanje konstantnog broja krmača i nazimica. Moramo uvek raspolagati dovoljnim brojem nazimica spremnih za pripust.

Kako otkloniti probleme sa reprodukcijom na farmi?

 • Potrebno je prvo utvrditi planirane ciljeve
 • Analizirati podatke i uporediti ih sa ciljevima
 • Utvrditi područje pogreške
 • Identifikovati problem
 • Rasvetliti uzrok  problema (provera menadžmenta, ispitivanje podataka, klinička ispitivanja, ispitivanja na bolesti, epidemiologija, uslovi držanja, mikroklima, ishrana).