banner-image

Otpadne vode se nedovoljno pečišćavaju

U 2021. godini u sektorima industrije korišćeno je 3 723 mil. m3 vode što što je, u odnosu na 2020. godinu, manje za 6,4%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Od ukupno 3 723 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,6% površinske vode i 1,0% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.

Vode korišćene za potrebe industrije u 2021, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – rast od 11,3%, Prerađivačka industrija – pad od 5,8%, i Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 6,5%.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 97,4% čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,1% u prerađivačkoj industriji, a 0,5% u rudarstvu.

Od ukupno 101 mil. m3 otpadnih voda u industriji 49,2% čine vode ispuštene iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, 37,0% iz sektora Prerađivačka industrija, a 13,8% iz sektora Rudarstvo.

U 2021. godini prečišćeno je ukupno 29 mil. m3 vode, od čega primarnim tretmanom 61,2%, sekundarnim tretmanom 19,0% i tercijarnim tretmanom 19,7%. Najveći udeo u prečišćenim vodama sektora industrije ima oblast Proizvodnja osnovnih metala – 18,9%, a potom slede Proizvodnja prehrambenih proizvoda – 16,3%, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 14,4%, i Proizvodnja papira i proizvoda od papira – 9,5%. Sve ostale oblasti sektora industrije imaju udeo prečišćenih voda od 40,9%.