banner-image

Uputstvo za kupovinu pšenice za Robne rezerve preko Produktne berze

Produktna berza obaveštava poljoprivrednike o proceduri otkupa pšenice ovogodišnjeg roda. Naime, Republička direkcija za robne rezerve kupiće do 131.000 tona merkantilne pšenice rod 2022. godine, domaćeg porekla, a zainteresovani se mogu prijaviti preko linka: https://otkup.nscomex.com/

Otkup će, naime, ići preko Produktne berze u Novom Sadu, uz sledeće uslove:

I Kvalitet merkantilne pšenice koja se kupuje:

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

II Cena i plaćanje

Cena merkantilne pšenice je 40,00 d/kg (u cenu uračunat PDV). Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

III Merkantilna pšenica kupuje se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata.

IV Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona.
Konktakt za sve informacije o početku, načinu i trajanju prodaje pšenice neophodno je ostvariti sa „Produktnom berzom“ u Novom Sadu na jedan od telefona (pozivni 021): 445-413; 526-165; 443-409; 445-953; 443-473; 522-272.

V Uslovi koje privredni subjekti moraju da ispune

Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/13, 102/15, 6/16 i 46/17, 44/18 – dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalaze se u aktivnom statusu.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladištena u silosu skladištara sa kojima Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata treba da je uskladištena u silosu skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice. Izuzetak su privredni subjekti koji prodaju merkantilnu pšenicu uskladištenu u sopstvenom silosu, a nemaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice sa Direkcijom.

Ukoliko privredni subjekat uskladištava merkantilnu pšenicu koju prodaje Direkciji u sopstvenom silosu, a nema zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice sa Direkcijom, mora da ispunjava sledeće uslove:
1. da poseduje u privatnoj svojini silos kapaciteta od minimun 5.000 tona, koji je građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju sa ispravnom i funkcionalnom opremom,
2. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
3. da nad privrednim subjektom nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak,
4. da Direkcija nije pokrenula krivični postupak protiv odgovornog lica privrednog subjekta,
5. da nije u sporu sa Direkcijom i da nema neizmirenih obaveza prema Direkciji.

Privredni subjekat iz prethodnog stava u obavezi je da prilikom prijave na „Produktnu berzu“ AD, Novi Sad dostavi sledeće skenirane dokaze, kojima potvrđuje da ispunjava navedene uslove:

1. izjavu o dovoljnom tehničkom kapacitetu sa tehničkim karakteristikama skladišta overenu kod notara. Obrazac izjave privredni subjekat može na sopstveni zahtev dobiti od „Produktne berze“ AD, Novi Sad ili od Direkcije,

2. uverenje Poreske uprave ministarstva finansija i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave, ne starije od (5) dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad,
• za uverenje Poreske uprave ministarstva finansija pristupate ovom linku. Birate tip zahteva: Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda za određeni POV. Kao svrhu navodite:

Učestvovanje u postupku javne nabavke (tendera). Taksa iznosi 640,00 dinara.

• Za uverenje nadležne uprave lokalne samouprave pristupate putem ovog linka. Dodatne informacije možete pronaći na ovom linku. Kao svrhu navodite: Učešće na konkursu. Taksa iznosi 290,00 dinara.

3. potvrda privrednog suda iz sedišta privrednog subjekta, da nije pokrenut postupak stečaja ne starija od pet (5) dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad.

4. potvrda iz APR-a da nad privrednim subjektom nije pokrenut postupak likvidacije.
• Birate: POTVRDA DA PRIVREDNI SUBJEKT NIJE REGISTROVAN U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA ILI DA REGISTAR NE SADRŽI TRAŽENI PODATAK. DA NIJE REGISTROVAN POSTUPAK LIKVIDACIJE I STEČAJA, NITI JE PRIVREDNI SUBJEKT PRESTAO DA POSTOJI USLED SUDSKE ILI ODLUKE DRUGOG ORGANA SA OBAVEZUJUĆOM SNAGOM
• Naknada za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavništvo stranog privrednog društva nije registrovan/o u registru ili da registar ne sadrži traženi podatak koji je u skladu sa zakonom, predmet registracije iznosi 1.000,00 dinara.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova privredni subjekti dostavljaju „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad, u vidu neoverenih kopija, a Direkciji dostavljaju originale dokaza, prilikom potpisivanja ugovora.

Direkcija ima diskreciono pravo odabira sa kojim privrednim subjektom će zaključiti ugovor o kupoprodaji merkantilne pšenice. Prednost prilikom izbora imaju poljoprivredna porodična gazdinstva.

VI Ugovaranje

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu elektronskih prijava privrednih subjekata na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad i nakon izvršene provere od strane „Produktne berze“ ad i Direkcije.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2.original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet ( 5) dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad.

Ukoliko privredni subjekat uskladištava merkantilnu pšenicu koju prodaje Direkciji u sopstvenom silosu, a nema zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice sa Direkcijom isti će zaključiti ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju sa Direkcijom, uz mesečnu naknadu od 94,00 d/t bez PDV-a. Ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice iz prethodnog stava važiće do 31. januara 2023. godine.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, i ostali privredni subjekti u obavezi su da dostave i:
– potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,
– magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca
– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdat od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu obezbeđuje prodavac.
– elektronski račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Apliciranje za prodaju pšenice Republičkoj direkciji za robne rezerve vrši se putem sledećeg linka: https://otkup.nscomex.com/