banner-image

Pokrajina omogućava besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta za preko 5.000 uzoraka

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Javni poziv za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu.

Cilj raspisivanja Poziva je praćenje stanja plodnosti, očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području AP Vojvodine.

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata kontrolu osnovnih parametara plodnosti i dopunskih parametara plodnosti u poljoprivrednom zemljištu od I – V katastarske klase.

Kontrola plodnosti podrazumeva izvršenje sledećih radnji: evidencija proizvodnih  parcela, uzimanje, priprema i analiza uzoraka, dostavljanje rezultata analize korisnicima obradivog poljoprivrednog zemljišta, davanje preporuka za đubrenje u naredne četiri godine (zavisno od kultura koje će biti gajene u naredne četiri godine), unos podataka i rezultata u „Agrosens“ elektronsku bazu podataka, klasifikacija dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kontrola osnovnih parametara plodnosti podrazumeva: utvrđivanje stepena kiselosti, sadržaj azota, fosfora, kalijuma, humusa i  kalcijum karbonata.

Kontrola dopunskih parametara plodnosti podrazumeva: besplatnu dostavu ugovorenog broja pripremljenih uzoraka ovlašćenoj organizaciji za određivanje dopunskih parametara plodnosti radi analize sadržaja: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma. Rezultate kontrole Dopunskih parametara plodnosti, ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti besplatno će dostaviti subjektima iz koje su joj uzorci upućeni na analizu.

Imajući u vidu da se pozicioniranje uzoraka vrši putem „Agrosens“ mobilne aplikacije, potrebno je obezbediti uređaje sa GPS-om na android platformi.

U elektronsku „Agrosens“ bazu podataka  potrebno je ubeležiti rezultate hemijske analize, preporuke kao i druge podatke za uzete uzorke na terenu.

Predmet analiza je obradivo poljoprivredno zemljište: oranice, voćnjaci, vinogradi i zemljište u zaštićenom prostoru, sa područja AP Vojvodine.

Hemijske analize koje se rade u postupku određivanja osnovnih parametara plodnosti treba da obuhvataju:

  • slobodni CaCO3 (%),
  • ukupni N (%),
  • amonijum laktatno lakopristupačni P2O5 (mg/100g),
  • amonijum laktatno lakopristupačni K2O (mg/100g),
  • % humusa (po Tjurinu ili Kocmanu),
  • pH(H2O) i
  • pH (KCL).

Hemijske analize koje se rade u postupku određivanja dopunskih parametara plodnosti treba da obuhvataju sadržaj: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma.

Realizacija kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini finansiraće se u celosti (100%) iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za šta su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Kontrola osnovnih parametara plodnosti se planira na minimum 5.341 uzoraka po ceni od 1.760 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Kontrola dopunskih parametara plodnosti se planira u broju na minimum 141 uzoraka po ceni od 4.248 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Po okončanju Javnog poziva, Pokrajinski sekretarijat će doneti Plan realizacije kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Pravo za prijavu na Poziv imaju Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz  Novog Sada i poljoprivredne stručne službe sa teritorije AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je zaključno sa 10.08.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4405.

Tekst Poziva i obrazac za  prijavu za učešće mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.