banner-image

Evropa dala preporuke za unapređenje dobrobiti na farmama svinja

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) u toku ovog meseca izdala je preporuke koje se tiču unapređenja dobrobiti na farmama za uzgoj svinja u zemljama članicama.

Ovo naučno mišljenje fokusira se na dobrobit svinja na farmi, a zasnovano je na literaturi i stručnom mišljenju.

Procenjivane su sve kategorije svinja: prasad i zasušene krmače, tovljenici, krmače u laktaciji prasad na sisi, nerastovi itd. Opisani su najrelevantniji sistemi uzgoja koji se primenjuju u Evropi. Za svaki sistem identifikovane su konkretne posledice po dobrobit, kao i mere i potencijalne opasnosti.

Štaviše, mere za sprečavanje i ublažavanje opasnosti i/ili posledica po dobrobit su preporučene. Takođe su date preporuke o kvantitativnim ili kvalitativnim kriterijumima koje odgovaraju na specifična pitanja o dobrobiti svinja koja se odnose na griženje repa i o evropskoj građanskoj inicijativi „ Ukidanja kaveznog doba“.

Na primer, AHAV Panel preporučuje kako da se ublaži i stres kada se zalučene krmače i prasad odlučuju odmah nakon prestanka dojenja ili u ranoj fazi graviditeta. Rezultati uporedne kvalitativna procene govore da su dugačko rezana slama, seno ili senaža najpogodniji materijali za prostirku.

Biće potreban određeni vremenski period da se i radnici i životinje prilagode takvom tipu smeštaja krmača u laktaciji i njihovih prasića u oborima za prasenje.

Panel preporučuje minimalni raspoloživi prostor za krmače u laktaciji da bi se obezbedio dobrobit prasadi (mereno mortalitetom živorođenih prasadi). Među glavnim faktorima rizika za griženje repa su prostor, vrste podova, kvalitet vazduha, zdravstveno stanje i ishrana, dok starost prasića kada prestanu da sisaju nije direktno povezana sa grižom repa kasnije u životu.

Konačno, panel predlaže set ABM-a koji će se koristiti prilikom klanja krmača I svinja u odgoju radi praćenje sprovođenje dobrobiti svinja.

Izvor: FB stranica Naučnog instituta za veterinarstvo