banner-image

Proizvođačima šečerne repe 35.000 dinara po hektaru

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine.

Pravo na korišćenje finansijske podrške za šećernu repu imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na finansijsku podršku za šećernu repu, ostvaruje se u iznosu od 35.000,00 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje preko proizvođača šećera registrovanog za obavljanje delatnosti proizvodnje šećera.

Poljoprivredni proizvođač ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera.

Isplata se vrši do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Proizvođač šećera je dužan da sredstva ostvarena po osnovu finansijske podrške isplati poljoprivrednim proizvođačima sa kojima ima zaključen ugovor o proizvodnji, otkupu i isporuci šećerne repe roda 2023. godine na njihov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.