banner-image

Robne rezerve nastavile kupovinu merkantilnog kukuruza

Republička direkcija za robne rezerve nastavila je kupovinu kupovine merkantilnog kukuruza rod 2022. godine.

Na osnovu Zaključka Vlade,Republička direkcija za robne rezerve vršiće kupovinu merkantilnog kukuruza rod 2022. godine, do popune 150.000 tona od:

– fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

-zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

-ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i

– drugih pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Kupovina će se obaviti po uslovima iz Obaveštenja od 14.11.2022. godine. Prednost za zaključivanje ugovora imaće fizička lica – nosioci poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Zainteresovani za prijavljivanje, za prodaju merkantilnog kukuruza, mogu popuniti svoju prijavu elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana, počev od 19.12.2022. do 22.12.2022. godine u periodu od 7:00 do 14:00 časova.

Pregled ovlašćenih skladištara direkcije u koja će se uskladištavati merkantilni kukuruz rod 2022. godine iz otkupa: