banner-image

Vanredne kontrole hrane i mleka na aflatoksin

Imajući u vidu klimatske uslove tokom prethodne godine, sa visokim temperaturama i velikim procentom vlažnosti, koja je pogodovala razvoju gljivice aspergilusa što uzrokuju povišen nivo aflatoksina u kukuruzu i posledično u mleku, Uprava za veterinu je pravovremeno preduzela vanredne službene kontrole proizvođača hrane, uključuje i uzorkovanje mleka i hrane.

Pored mera koje se preduzimaju u slučaju nalaza količina aflatoksina iznad dozvoljenih granica, koje podrazumevaju zabranu upotrebe mleka i hrane za životinje, preporuka je i upotreba adsorbenata u hrani za životinje.

Uzimajući u obzir specifičnost proizvodnje mleka u Srbiji, način pripreme i skladištenja hrane za životinje, posebno na malim gazdinstvima, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, izdao je mišljenje i predlog mera u cilju smanjenja štetnog uticaja aflatoksina u hrani za životinje.