banner-image

Jabuka i kruška u osetljivim fazama, potrebna zaštita od patogena

Zasadi jabuka se u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta nalaze u fazi od pojave cvetnih pupoljaka do početka cvetanja, dok su zasadi kruške u fazi od početka cvetanja do precvetavanja.

Jabuke i kruške se nalaze u veoma osetljivim fazama razvoja sa aspekta zaraze najznačajnijim patogenima, a višednevni kišni period koji se za područje naše zemlje najavljuje od petka, može stvoriti povoljne uslove za  ostvarenje infekcija, te se pre toga preporučuju hemijske mere zaštite.

U periodu cvetanja jabučastog voća može doći do infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), te se u zasadima koji su u fazi cvetanja, preporučuje primena nekog od registrovanih preparata:

Fungiran OH (bakar-hidroksid) 0,05-0,06% (jabuka i kruška) ili

Erwix (Bacillus subtilis)  10 l/ha (jabuka) ili

Ekstrasol F (Bacillus subtilis) 2 l/ha (kruška).

Sa ciljem zaštite jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) preporučuje se primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

a.m. ditianon (Delan 700 WG, Shanon u koncentraciji 0,07%; Fiesta, Galileo u količini 0,75-1 kg/ha; Alcoban u količini 0,5-0,75 kg/ha) +

a.m. ciprodinil (Cormax  u količini 0,2 kg/ha; Chorus 50 WG, Ciprodex  u koncentraciji 0,05%; Neon u koncentraciji 0,07%; Diverto, Kantor  u količini 1 l/ha).

Za zaštitu kruške od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), tekođe se preporučuje primena fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja registrovanih u zasadima kruške:

a.m. mankozeb (Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal ekstra u koncentraciji 0,2-0,25%) +a.m. pirimetanil (Pehar u količini 1 l/ha).