banner-image

"NS seme" savetuje "reparoše"

Iako su velike količine padavina u februaru mesecu uz zimske rezerve vlage u dubljim slojevima pravile i prave probleme na pojedinim terenima, setva šećerne repe ove godine je počela u optimalnom vremenskom roku. Setva je počela na ocednim zemljištima i na višim terenima, odnosno na njivama gde se setveni sloj dovoljno prosušio kako bi se uradila kvalitetna predsetvena priprema. Ipak osim činjenice da je setva počela na vreme, brojne stvari vezane za proizvodnju ove industrijske kulture su nerazrešene. Loši odnosi zbog promena uslova iz ugovora prošle godine, do kraja neisplaćen prošlogodišnji rod, teška i naporna kampanja, kao i dodatno snižena cena korena, doveli su do manjeg interesovanja za setvu ove kulture. Optimistični scenario smanjenja površina je 30tak procenata, a sve su prilike da smanjenje površina pod šećernom repom bude i veće.

Ipak za one koji su se odlučili da poseju ovaj usev, možemo da kažemo sledeće:

  • Za repu birati parcele na kojima je urađena kvalitetna osnovna obrada odnosno gde su brazde zatvorene u toku jeseni.
  • Šećerna repa preferira plodna zemljišta, dobre strukture i blago neutralne do alkalne vrednosti pH. Visok sadržaj humusa i dubok oranični sloj su takođe neophodni da bi slatki koren mogao da ispolji puni proizvodni potencijal, a to se najčešće ostvaruje na černozemu, ritskim i livadskim crnicama.
  • Poštovanje plodoreda je imperativ, jer u suprotnom može doći do pojave i širenja nematoda i drugih štetočina ove kulture što može značajno da smanji prinos useva.
  • Đubrenjenje treba da bude optimalno i zasnovano na preporukama i analizama iz laboratorija za ispitivanje zemljišta, a nikako na svoju ruku, jer prevelike količine pojedinih hranljivih elemenata (npr fosfora) mogu da dovedu do nedostatka mikroelemenata, a time do slabljenja biljaka i umanjenja roda.
  • Dalja tehnologija proizvodnje obuhvata poštovanje svih narednih agrotehničkih mera (međuredne kultivacije, prihrane i zaštite protiv repine pipe i cerkospore), a sve u cilju dobijanja velikih prinosa korena sa visokim sadržajem šećera. U suprotnom narodna izreka kaže˝Ko štedi na svemu, uštedeće i na prinosu!˝. Izbegavati brze odluke i setvu repe na prethodno nepripremljene parcele jer ˝što je brzo, to je i kuso!˝. Prevelika želja za profitom ne može da nadoknadi dobru poljoprivrednu praksu.
  • Veoma bitne mere u proizvodnji šećerne repe su i predsetveno đubrenje i priprema zemljišta za setvu. Kako bi što preciznije procenili potrebe za N đubrivima neophodno je uraditi N-min analizu zemljišta. Cilj je da se ustanovi sadržaj N u profilu zemljišta do dubine 90 – 120 cm i pravilno oceni neophodna doza N hraniva. Ovo je važno jer sadržaj N u zemljišnom profilu do 90 cm može da iznosi i do 150 kg, osim toga korenov sistem repe ima moć da usvaja hraniva i iz slojeva na dubini od 120 cm. Tačnu preporuku doza i količina đubriva je teško dati, jer se zemljište razlikuje od parcele do parcele, a naročito od lokaliteta do lokaliteta. Prosečne vrednosti koje se preporučuju su oko 100 kg čistog N koji treba uneti neposredno pred setvu i to u vidu pristupačnijih mineralnih đubriva poput AN-a. Ukoliko se planira đubrenje ureom, onda je savet da se ono izvrši par nedelja ranije kako bi N imao dovoljno vremena da pređe u pristupačniji i pogodniji oblik za biljke.
  • Kada se radi o gustini setve i preporučenom sklopu, ne bi trebalo odustajati od 1,2 SJ po hektaru. Razloga je više. 1,2 SJ po hektaru ili standardno rastojanje u redu od 17 – 18 cm između biljaka obezbeđuje pouzdan sklop i visok prinos korena. Treba imati na umu da je početni period od prvih nekoliko nedelja u rastu i razviću repe veoma kritičan. Različiti faktori poput kasnog mraza, pokorice ili repine pipe u toj fazi mogu da dovedu do smanjenja broja biljaka na parceli i na taj način rezultiraju umanjenjem prinosa, a samim tim i prihoda.
  • Izbor sortimenta treba da je racionalan, usklađen sa zahtevima šećerana i planovima vađenja. Ukoliko je namera da se koren vadi ranije preporučuju se šećernate sorte repe (Z – tip), dok bi za srednje i kasnije rokove vađenja trebalo birati normalni (N) ili prinosni (E) tip.
  • Postavljanje pravog cilja, poštovanje zahteva biljne kulture i svih agrotehničkih mera neophodnih za njenu proizvodnju su recept za uspeh u poljoprivredi. Analiza zemljišta, poštovanje preporuka za đubrenje i zaštitu repe su takođe bitni preduslovi za visoke i kvalitetne prinose jer šećerna repa je ˝kraljica agrotehnike˝, a kraljica zahteva negu i pažnju da bi slast njenog korena i dar prihoda koje obezbeđuje došli do izražaja. Sve ove elemente treba povezati dobrom saradnjom i čvrstom organizacijom proizvođača, poljoprivrednih institucija i prerađivačke industrije kako bi se otkrilo šećerno blago belog kristala skriveno u zemlji.
  • Na osnovu svega iznetog zaključak je da proizvođači koji planiraju da gaje šećernu repu u narednoj sezoni treba da nastave sa započetim radovima, ukoliko nisu da prikupe rezultate analiza zemljišta (i na osnovu njih nabave odgovarajuće đubrivo) i odaberu odgovarajući sortiment šećerne repe za 2015-tu godinu, jer rad, trud i dobra organizacija se uvek na kraju isplate. Optimalno vreme za setvu korena je u toku i ako vremenske prilike dozvole setva šećerne repe bi mogla da bude završena do kraja marta meseca, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da će površine pod ovim usevom biti značajno redukovane u odnosu na prošlu.

(NS SEME)