banner-image

Rakije ima i šećeruše, vina dobra

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je u kontroli alkoholnih pića ustanovljeno da su domaća vina na tržištu Srbije dobrog kvaliteta, dok od uzorkovanih 20 domaćih rakija 11 nema usaglašenu deklaraciju sa tehničkim proipisima a pet ne zadovoljava kvalitetom.

U saopštenju se navodi da su akcijskom kontrolom poljoprivrednih inspektora bila obuhvaćena domaća vina na tržištu, pri čemu su uzorkovana vina ukupno 25 proizvođača, kao i rakija domaćih proizvođača iz prometa i magacina gotovih proizvoda.

„Rezultati analiza vina na bezbednost proizvoda, pokazali su da, zbog smanjene količine etanola od deklarisane, dva proizvoda nisu odgovarala kvalitetu, a po senzornim osobinama sva vina, osim jednog, ocenjena su sa iznad 70 bodova, što potvrđuje  kvalitet i dobre senzorne osobine“, navodi se u saopštenju.

Uzorkovano je i 20 rakija, i analizama je potvrđeno da 11 proizvoda nema usglašenu deklaraciju sa tehničkim propisima, dok pet ima neodgovarajući kvalitet, odnosno, kako se precizira, smanjen sadržaj etanola od deklarisanog.

Tri rakije su, kako se dodaje, imale etanol koji nije poticao samo od voća, što znači da je dodavan šećer ili rafinisani etanol, pa takvi proizvodi predstavljaju falsifikate, jer su deklarisani kao voćne rakije kojima nije dozvoljeno dodavanje materija za umnožavanje.

Analize su rađene na osnovu zahteva za ispitivanje osnovnih parametara bezbednosti –  ispitivanje kvaliteta, teških metala, ispitivanje organohlornih pesticida, rađena je senzorna analiza, kao i ispitivanje dodatnih parametara (radioaktivnost, mikrobiologija, mikotoksini).

(Agrosmart)